ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การโคลนและการแสดงออกของยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์เซลลูเลสกลุ่มที่ 9 จากรูเมนของกระบือ : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การโคลนและการแสดงออกของยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์เซลลูเลสกลุ่มที่ 9 จากรูเมนของกระบือ : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Cloning and expression of genes encoding cellulase family 9 from buffalo rumen
Creator
กัญญา จิระเจริญรัตน์
Creator
มลฤดี ชวรัตน์
Subject
การโคลนยีน -- วิจัย
Subject
กระเพาะรูเมน -- วิจัย
Subject
โคกระบือ -- อวัยวะย่อยอาหาร -- วิจัย
Subject
เซลลูเลส -- วิจัย
Subject
จีโนมิกส์
Subject
สจล. -- วิจัย
Description.Abstract
กระบือเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่สามารถกินหญ้าที่มีคุณภาพตํ่าได้ดีเนื่องจากระบบย่อยอาหารในส่วน กระเพาะหมักมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดซึ่งสามารถสร้างแอนไซม์ เพื่อช่วยในการย่อยเยื่อใยพืชให้เป็นสารอาหารที่มีคุณค่าต่อตัวสัตว์ โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อจำแนกยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์เซลลูเลสกลุ่มที่ 9 จากกระเพาะหมักของกระบือปลักอาศัยวิธีการทางเมทาจีโนมิกส์ โดยทำการออกแบบไพรเมอร์ จากบริเวณอนุรักษ์ของยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์กลุ่มที่ 9 ของแบคทีเรียกลุ่มแกรมบวก ทำการเพิ่มปริมาณชิ้นยีนขนาด 1,200 คู่เบส ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส ตัดต่อชิ้นยีนเข้าสู่เวคเตอร์ pTZ57R/T และถ่ายยีนเข้าปูเชื้อแบคทีเรียเจ้าบ้านสายพันธุ์ Escherichia colil DH5a เมื่อเปรียบเทียบลำดับกรดอะมิโนจากการแปลรหัสกับฐานข้อมูลยีน พบว่ามี 6 โคลนที่มีบริเวณอนุรักษ์ของเอนไซม์เซลลูเลสในกลุ่มไกลโคไซด์ไฮโดรเลสกลุ่มที่ 9 ได้แก่ cel9-l, cel9-2, cel9-3, cel9-4, ce!9-A และ cel9-B เมื่อวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอ ไทด์ที่สมบูรณ์ด้วยเทคนิค genome walking พบว่าโคลน cel9-B สามารถค้นพบยีนที่สมบูรณ์มีความยาว 2,100 คู่เบส และแปลรหัสเป็นโปรตีนยาว 699 กรดอะมิโน โปรตีน Cel9-B มีความเหมือนของลำดับกรดอะมิโนมากที่สุค (53%) กับเอนไซม์เซลลูเลสกลุ่มที่ 9 จากแบคทีเรีย Ruminococcus sp. 18P13 (CBL17554.1) พบตำแหน่งของ signal peptide ที่กรดอะมิโนตำแหน่งที่ 1-43 มีโดเมนไกลโคไซด์ไฮโดรเลสกลุ่มที่ 9 อยู่ที่กรดอะมิโนตำแหน่งที่ 49-454 และพบโดเมน dockerin type I อยู่ที่กรดอะมิโน ตำแหน่งที่ 617-682 ตามลำดับ ซึ่งจัดว่าเป็นเอนไซม์เซลลูเลสกลุ่มที่ 9 คลาสที่ 1 และมีโครงสร้างเป็นแบบเซลลูโลโซม หลังการสร้างพลาสมิตถูกผสมที่บรรจุส่วนของยีน GH9 เชื่อมต่อเข้าในจีโนมของยีสต์เจ้าบ้านสายพันธุ์ Kluyveromyces lactis GG799 และคัดเลือกโคลนยีสต์ลูกผสมให้ชื่อว่า pKLAC2- Cel9B/GH9-K3 เมื่อการเลี้ยงยีสต์ลูกผสมและเก็บโปรตีนที่หลั่งออกมาในอาหารเหลว พบว่าโปรตีน รวมในอาหารเหลวมีความเข้มข้น 803.87 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังการเลี้ยงเชื้อ 7 วัน และมีขนาดโมเลกุลของโปรตีน 49.7 กิโลดาลตันเมื่อตรวจสอบด้วยเจล SDS-PAGE เอนไซม์ Cel9B/GH9-K3 ที่ได้สามารถย่อยสับสเตรตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส อะไวเซล กระดาษกรอง และไซแลน โดยมีค่าจำเพาะต่อกิจกรรมเท่ากับ 0.624 ± 0.036, 0.083 ± 0.013, 0.154 ± 0.032 และ 0.178 ± 0.029 หน่วยต่อมิลลิกรัมของโปรตีนรวมตามลำดับ ซึ่งแสดงว่าเอนไซม์นี้มีกิจกรรมเอนโดกลูคาเนส เอกโซกลูคาเนส และไซแลนเนสเอนไซม์ Cel9B/GH9-K3 มีสภาวะที่เหมาะสมของการย่อย 1% CMC ที่ pH 6.0 อุณหภูมิ 60°c ในระยะเวลาการบ่มปฏิกิริยา 10 นาที นอกจากนี้เอนไซม์ยังสามารถย่อย CMC ได้ในช่วง pH 3-11 และ อุณหภูมิ 30-80°C โดยยังคงมีค่ากิจกรรมสัมพันธ์มากกว่า 40% ของค่าสูงสุด เอนไซม์ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การย่อยเยื่อกระดาษ การผลิตเอทานอลจากเยื่อใยพืช รวมถึงการผลิตอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตามต้องนำไปทดสอบความเหมาะสมในการใช้งานต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-07-06
Date.Modified
2560-07-06
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH QH442.2ก383ก
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218