ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของครูอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของครูอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Title.Alternative
Conditions and problems on computer using of Teachers in The Vocational Education, Chachoengsao Province
Creator
ทิพย์รัตน์ อากิยวงศ์
Subject
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
Subject
ครูอาชีวศึกษา -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของครู และ 2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ของครู จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 196 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของครู มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นด้านสภาพการใช้งานเท่ากับ 0.98 และด้านปัญหาการใช้งานเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งรายด้านและภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ครูมีความคิดเห็นต่อปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งรายด้านและภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง 3) ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ครูที่มีอายุ และประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ไพฑูรย์ พิมดี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kppaitoo@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-07-06
Date.Modified
2560-07-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ท466ส 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113