ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเมฆที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเมฆที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์
Title.Alternative
The effect of e-learning with project-based learning via cloud computing learning management system on achievement of computer programming applications subject
Creator
เฉลิมพล ชูสวัสดิกุล
Subject
การสอนแบบโครงงาน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
คลาวด์คอมพิวติง
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Subject
คอมพิวเตอร์ศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเมฆที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ เขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านปฏิบัติและด้านทฤษฎีของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มเมฆ วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ กับนักเรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในชั้นเรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตามห้องเรียนแบบสัดส่วนเท่ากัน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในชั้นเรียน โดยใช้บทเรียนอีเลิร์ นนิ่ง 2) บทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเมฆ 3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเมฆ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบประเมินผลงานด้านปฏิบัติ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Independent samples ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มเมฆ ที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก (x¯ = 4.61, S.D. = 0.52) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดีมาก (x¯ = 4.76, S.D. = 0.43) 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านปฏิบัติและด้านทฤษฎี ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์ นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเมฆ วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในชั้นเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpsirira@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-07-05
Date.Modified
2560-07-05
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ฉ422ผ 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
คอมพิวเตอร์ศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92