ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาและออกแบบระบบต่อลงดิน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาและออกแบบระบบต่อลงดิน
Title.Alternative
Study and design of grounding system
Creator
อลงกรณ์ พรหมสวาสดิ์
Subject
กระแสไฟฟ้า -- สายดิน.
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์.
Description.Abstract
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะกล่าวถึง การศึกษาและวิธีการออกแบบระบบต่อลงดินที่เหมาะสมกับลักษณะงานต่างๆ เช่น ในกรณีของสถานีไฟฟ้าย่อย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ ที่มีลักษณะการใช้แรงดันไฟฟ้าสูงแตกต่างกัน ตามพื้นที่การใช้งานต่างๆ ของโรงงาน ซึ่งในแต่ละกรณี จะมีวิธีการออกแบบที่รวดเร็วและเหมาะสมต่างกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและประหยัด โดยจะใช้ตะแกรงตัวนำต่อลงดินที่ปราศจากตัวนำต่อลงดินในแนวดิ่ง ซึ่งอ้างอิงจาก หลักการของ IEEE GUIDE FOR SAFETY IN AC SUBSTATION GROUNDING ANSI/std.80-1986 โดยได้ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สามารถออกแบบให้เร็วยิ่งขึ้น และจะกล่าวถึง การศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าความปลอดภัยที่สำคัญในการออกแบบระบบต่อลงดิน อันได้แก่ ค่าความต้านทานจำเพาะของดิน ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง และค่าความต้านทานของระบบต่อลงดิน ซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อรูปร่างของตะแกรงต่อลงดินมีลักษณะต่างๆ กัน ซึ่งจะมีผลทำให้ ค่าที่ได้จากการคำนวณ เกิดความผิดพลาดเมื่อใช้หลักการดังกล่าว โดยจะเปรียบเทียบค่าที่ได้จากวิธีต่างๆ และแสดงเปอร์เซนต์การผิดพลาดในกรณีต่างๆ เพื่อนำไปสู่ การเลือกใช้ วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้การออกแบบต่อลงดินมีความผิดพลาดน้อยที่สุดและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด ในเนื้อหาวิทยานิพนธ์นี้ ยังได้รวบรวม วิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบต่อลงดินให้มีค่าความปลอดภัยสูงขึ้น โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในวิธีการต่างๆ กัน ตลอดจนจะกล่าวถึง หลักการ และวิธีการวัดค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบระบบต่อลงดิน เช่น ค่าความต้านทานของดิน ค่าความต้านทานจำเพาะของดิน ค่าความต้านทานของระบบต่อลงดิน ขั้วต่อลงดิน และข้อผิดพลาด ผลเสียต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำการวัดอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งข้อแนะนำต่างๆ ที่มักจะถูกละเลย เพื่อให้การออกแบบระบบต่อลงดินเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศุลี บรรจงจิตร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์.
Contributor.Email
kbsulee@kmitl.ac.th
Date.Created
2535
Date.Issued
2560-06-26
Date.Modified
2560-06-26
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9748158543
Source.CallNumber
วพ. อ423ก 2535
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49