ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการและการมองเห็นสำหรับเด็กพิการสายตาเลือนราง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการและการมองเห็นสำหรับเด็กพิการสายตาเลือนราง
Title.Alternative
Visual stimulative device for visually impaired children
Creator
กมลวรรณ เกิดดี
Subject
กายอุปกรณ์เสริม -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการ และการมองเห็นสำหรับเด็กพิการสายตา เลือนราง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาสายตาของเด็กให้ถูกใช้งานมากขึ้น ใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติได้ และช่วยลดอัตราการตาบอดเด็กในอนาคต จากการค้นคว้า และสำรวจพฤติกรรมเด็ก พบว่าอุปกรณ์เดิมนั้นเด็กยังไม่มีความจำเพาะเจาะจงแก่เด็กกลุ่มนี้ การฝึกกระตุ้นสายตาบางอย่างไม่ดึงดูดใจ เด็กล้มเลิกกลางทางทำให้การการตุ้นไม่เป็นผล โครงการออกแบบนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเด็ก กลุ่มนี้โดยเฉพาะ โดยนำหลักการใช้แสงนำสายตา บูรณาการร่วมกับหลักการสร้างบรรยากาศ เพื่อการเรียนรู้ส่งผลให้การเรียนรู้การกระตุ้นสายตาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุรเชษฐ ไชยอุปละ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kchsurac@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-09
Date.Modified
2560-06-09
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก137ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20