ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการพัฒนาเทคนิคการถมลายของเครื่องถมเพื่องานเครื่องประดับ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการพัฒนาเทคนิคการถมลายของเครื่องถมเพื่องานเครื่องประดับ
Title.Alternative
Jewelry design applies by inspiring of Niello art
Creator
อดิภา จึงภักดี
Subject
เครื่องถม -- เทคนิค
Subject
การออกแบบเครื่องประดับ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปหัตถกรรมเครื่องถมนคร เพื่อประยุกต์สู่การออกแบบเครื่องประดับให้เหมาะสมกับบริบทของยุคปัจจุบัน เพราะมุมมองของเครื่องประดับที่ เปรียบเสมือนเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ให้สอดคล้องกับ ความพึงพอใจด้านรูปแบบของกลุ่มลูกค้าโดยจากการสัมภาษณ์ช่างถมนคร เพราะตามแหล่ง ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานให้เห็นว่ามืการเสื่อมถอยทางค่านิยมได้อย่างชัดเจน โดยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการรับรู้เหล่านั้น เพื่อแก้ไขบางอย่างในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดความรัก ความภูมิใจในอารยธรรมที่มืเอกลักษณ์ และนำไปสู่การอนุรักษ์สืบสาน อารยธรรม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชัยรักษ์ ดีปัญญา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kdchaira@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-08
Date.Modified
2560-06-08
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. อ126ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218