ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำดื่มเพื่อลดอาการบาดเจ็บร่างกายของพนักงานจัดส่งสินค้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำดื่มเพื่อลดอาการบาดเจ็บร่างกายของพนักงานจัดส่งสินค้า
Title.Alternative
Design accessory of support transfer drinking water for relieve staff's injuries
Creator
เงิน สมบูรณ์กุลวุฒิ
Subject
การเคลื่อนย้ายวัสดุ -- อุปกรณ์ -- การออกแบบ
Subject
รถเข็น -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
จากการศึกษาขบวนการการขนส่งถังน้ำดื่มตามอาคารสำนักงาน พบว่าพนักงานขนส่งน้ำได้รับอาการบาดเจ็บสะสมทางร่างกายจากขั้นตอนการส่งน้ำ ในช่วง นำน้ำขึ้นรถเข็น เปลี่ยนถังน้ำดื่ม นำถังน้ำลงจากรถเข็น ซึ่งเกิดจากการต้องก้มลงยกถังน้ำดื่มขึ้นสูงและวางถังน้ำลง วันละจำนวนมาก เป็นเหตุให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำดื่มเพื่อลดอาการบาดเจ็บร่างกายของพนักงานจัดส่งสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายน้ำดื่มช่วยลดอาการบาดเจ็บร่างกายและใช้งานสะดวกในขั้นต้นของการทำงานนั้นเริ่มจากการศึกษา และเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมขั้นตอนการทำงานของพนักงานขนส่งน้ำดื่ม อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขนส่งน้ำดื่ม ลักษณะสถานที่ เส้นทางการส่งน้ำดื่ม ข้อมูลด้านการยศาสตร์ ข้อมูลด้านวัสดุ ข้อมูลด้านการผลิต และรวมถึงข้อมูลปลีกย่อยอื่นๆ โดยนำข้อมูลที่ได้มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ รวมถึงทำโมเดลจำลองเพื่อหาคำตอบ จนสุดท้ายสามารถสรุปออกมาเป็น ความต้องการ และขอบเขตในการออกแบบ หลังจากนั้นจึงนำข้อสรุปสุดท้ายที่ได้มาทำการออกแบบ ซึ่งเริ่มจากการร่างแบบด้วยมือ การพัฒนาแบบ การทำแบบจำลองสามมิติ การทำโมเดลจำลองเพื่อทดสอบการใช้งาน จากนั้นจึงทำการประเมินผลที่ได้ในขั้นตอนสุดท้าย นำไปขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อที่จะนำข้อเสนอแนะนั้นมาทำการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงและสรุปขบวนการคิดการทำงาน และ ผลงานทั้งหมดต่อคณะกรรมการ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุรเชษฐ ไชยอุปละ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kchsurac@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-05-26
Date.Modified
2560-05-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ง833ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.83.32.171