ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสกินแคร์ตราโอเรียนทอลพริ้นเซสภายใต้บริษัทโอ.พี.เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสกินแคร์ตราโอเรียนทอลพริ้นเซสภายใต้บริษัทโอ.พี.เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด
Title.Alternative
Packaging and graphic design for skincare products by Oriental Princess (O.P. Natural Products CO., LTD.)
Creator
ปาจรีย์ นามวิจิตร
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Subject
การออกแบบกราฟิก
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสกินแคร์ ตรา โอเรียนทอล พริ้นเซส ภายใต้บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด จัดทำขึ้นเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจต่างๆ มีการ เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากจึงทำให้ทุกธุรกิจต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับ คู่แข่งในท้องตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ก็เป็นบริษัทหนึ่ง ที่คำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพสินค้า และได้รับบริการที่ดี จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้สรุปว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ บรรจุภัณฑ์และกราฟิกเครื่องสำอางสกินแคร์ ที่ถ่ายทอดแนวคิดและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตราสินค้า โอเรียนทอล พริ้นเซส ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสนิยมและ ความต้องการของยุคสมัยใหม่ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเดิมและ กลุ่มเป้าหมายใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นการดำเนินการออกแบบด้วยการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้า โอเรียนทอล พริ้นเซส และบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ในทุก ๆ ด้าน เช่น โครงสร้างตราสินค้า การตลาด เบื้องต้น สินค้าและบริการ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์และกราฟิกต่าง ๆ เป็นต้น แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านี้มา วิเคราะห์และสังเคระห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีผลต่การออกแบบ นอกจากนี้ข้อมูลที่สำคัญอีกอย่าง หนึ่งก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ที่จะต้องศึกษาอย่างละเอียดถึงพฤติกรรมและความต้องการ ซึ่งในที่นี้จะต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยทำงานตอนต้นไปจนถึงวัยทำงานตอนปลาย ที่ถือว่าเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะทำการตลาด จึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้อย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึง ความต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของ กลุ่มเป้าหมาย และกระแสนิยมในยุคสมัยปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อได้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็ จะต้องสรุปข้อมูลที่มีผลต่อการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แล้วจึงทำการออกแบบโดย คำนึงถึง กรอบของแนวความคิดที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้โดยจะต้องออกแบบให้อยู่ในกรอบของ แนวความคิดทั้งโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และโครงสร้างกราฟิก เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยผลจากการออกแบบทำให้เกิดบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีภาพลักษณ์ที่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และแสดงถึงตัวตนของตราสินค้า โอเรียนทอล พริ้นเซส มีรูปทรงที่เรียบง่าย ทันสมัย มีกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อให้เห็นถึงแนวคิดความงามจากอารยชน ตะวันออก โดยมีการดำเนินการผลิตของบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด เป็นพื้นฐาน และ สามารถนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาและปรับใช้กับสินค้าต่างๆ ของทางบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพใน อนาคตต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kcthanar@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-04-27
Date.Modified
2560-04-27
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ป542ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77