ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตขมิ้นชัน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตขมิ้นชัน
Title.Alternative
Study of optimum plant spacing on increasing yield of turmeric
Creator
ธวัชชัย อุบลเกิด
Creator
สมยศ เดชภิรัตนมงคล
Creator
สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร
Subject
ขมิ้นชัน -- การปลูก -- วิจัย
Subject
ขมิ้นชัน -- การเจริญเติบโต -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- วิจัย
Description.Abstract
ระยะปลูกบางครั้งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการประสบความสำเร็จในการให้ผลผลิตขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามความรู้ถึงการตอบสนองของขมิ้นชันต่อ ระยะปลูกที่แตกต่างกันในสภาพไร่ยังมีน้อยมาก ดังนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อ ต้องการทราบถึงผลของระยะปลูกที่แตกต่างกัน 9 ระยะปลูก ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขมิ้นชัน ทำการปลูกขมิ้นชันที่ไร่ทดลองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2547 โดยใช้ 9 ระยะปลูกดังต่อไปนี้คือ 20 X 20, 25 X 25, 30 X 30, 35 X 35, 40 X 40, 45 X 45, 50 X 50, 55 X 55 และ 60 X 60 เซนติเมตร ตามลำดับ ผลจากการทดลองพบว่า ระยะปลูกที่แตกต่างกันมีผลเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตขมิ้นชัน ระยะปลูกที่แคบ (20 X 20 เซนติเมตร) จะเพิ่มความสูงของขมิ้นชัน แต่อัตราการเจริญเติบโต , จำนวนลำต้น และน้ำหนักแห้งทั้งหมดต่อหลุมมีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตเหง้าแห้งของขมิ้นชัน (กิโลกรัมต่อไร,) มีค่าสูงสุดเมื่อใช้ระยะปลูก 20 X 20 เซนติเมตร ในขณะที่ใช้ระยะปลูก 60 X 60 เซนติเมตร ขมิ้นชันจะ'ให้ผลผลิตตํ่า
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
[254-]
Date.Issued
2560-04-25
Date.Modified
2560-04-25
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH SB317.T8 ธ395ร
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33