ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน เดอะ แมงโกรฟ ซีเคร็ท จังหวัดกระบี่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน เดอะ แมงโกรฟ ซีเคร็ท จังหวัดกระบี่
Title.Alternative
Design proposal for interior architectural design for ecotourism Mangrove destinations resort "The Mangrove Secret Resort'' , Krabi
Creator
ศานต์ฤทัย ธรรมจรัสวงศ์
Subject
สถานตากอากาศ -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
สถาปัตยกรรมภายในและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการเสนอแนะ เตอะ แมงโกรฟ ซีเคร็ท รีสอร์ท เกิดขึ้นเพื่อการพักผ่อน และการสนับสนุนการท่องเที่ยงเซิงนิเวศ โดยการสร้างภาพแรกที่น่าจดจำและประทับใจซึ่งภาพแรกที่น่าจดจำ จะเป็นการสร้างความทรงจำให้เกิดความประทับใจและส่งผลให้เป็นผู้ที่รักในการท่องเที่ยวเซิงนิเวศ ภายในรีสอร์ทเน้นระบบ Eco-friendly และใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนและคนในพื้นที่ให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลเป็นสถานที่ที่สวยงามเพื่อการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ ความเป็นมาของโครงการ ป่าชายเลนแม้ว่าจะมีเนื้อที่เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับป่าบก แต่ทว่าป่าชายเลนนับวันจะมีความสำคัญขึ้นต่อชีวิตประชากรและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ทั้งนื้เป็นเพราะป่าชายเลนเป็นที่รวมของสังคมพืช สัตว์นํ้า และสัตว์บกนานาชนิด ป่าชายเลนจึงนับว่าเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาล จังหวัดกระบี่ จังหวัดที่ป่าชายเลนมีความสมบูรณ์ชองระบบนิเวศเป็นอันดับต้น เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน ศึกษาวิจัย อีกทั้งยังได้รับวิวทะเล และการท่องเที่ยวทางทะเลอีกด้วย เป็นสถานที่ พายเรือคายัคท่องเที่ยวป่าชายเลน ที่มีความสวยงามระดับโลก รืสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนรวมไปถึงรืสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเซิงนิเวศทั่วไป ในประเทศไทยพบได้ไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของโฮมสเตย์ จึงเกิดรืสอร์ทนื้ขึ้น ปลูกฝืงความรู้ที่ถูกต้องให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวที่มาพัก ให้เกิดจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวเซิงนิเวศ และส่งเสริมการกระจายรายได้เช้าสู่หมู่บ้านและชุมชน ให้ ข้อมูลที่มีการอัพเดท ฟ้งก์ชันในการใช้พื้นที่ด้านการพักผ่อน การให้ความรู้ รวมถึงบรรยากาศ และอรรถรสชองการพักผ่อน ที่เกิดจากการออกแบบพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัว วัตถุประสงค์โครงการ 1.เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ต้องการมาพักผ่อนจัดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ 2.ให้การรองรับและสนับสบุนให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศอันเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบนิเวศชองนักวิชาการ และผู้สนใจและชื่นชอบการท่องเที่ยวระบบนิเวศป่าชายเลน 3.เพื่อเพื่มการกระจายรายได้และเพิ่มอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น 4.เพิ่อออกแบบสถาปัตยกรรมภายในรีสอร์ทโดยตอบสนองประโยซน้ใช้สอยทั้งด้านความงาม ความสะดวกสบายและฟังก์ชันการใช้งาน วิธีการวิจัย 5.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไปของโครงการ 6.ศึกษาข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารและงานระบบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบศึกษาข้อมูลของหน่วยงาน ลักษณะการดำเนินการของรีสอร์ทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ศึกษาโครงการเปรียบเทียบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการด้านต่างๆ ทั้งด้านการออกแบบตกแต่ง วัสดุ รวมไปถึงการจัดวางแปลน เป็นต้น 5.ศึกษาการให้บริการของโครงการเปรียบเทียบ เพื่อประยุกต้ใช้ในการออกแบบ 6.ศึกษาเรื่องวิถีชีวิต เรื่องราวต่างๆ และบริบทของป่าชายเลน ณ อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ด้วยการลงพื้นที่จริง การสอบถาม และของมูลทางอินเตอร์เน็ต สรุปการวิจัย 1.งานออกแบบที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติของป่าชายเลนเข้ากับพฤติกรรมของนักพฤกษศาสตร์ นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลงไปในการสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายในและสภาพแวดล้อม โดยการนำเอกลักษณ์ของสถานที่ที่นักพฤษศาสตร์ทำงานห้องวิจัย ห้องเก็บตัวอย่าง เอกลักษณ์ ความชื่นชอบ รสนิยมของนักพฤษศาสตร์และนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนเข้ามาผสมผสานกันอย่างมีรสนิยม วัสดุท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์นำมาใช้อย่างเหมาะสม วัสดุทั่วไปที่หาได้ในป่าชายบ้าน 2.การออกแบบที่ดึงเอกลักษณ์พื้นถิ่นมาใช้ในการออกแบบรีสอร์ทเพื่อให้สอดคล้องกับสถาพพื้นที่ สามารถสร้างความกลมกลืนในความเป็นธรรมชาติและบ้านชาวบ้านระแวกนั้นๆ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่และบริบทได้เป็นอย่างดี 3.ผู้เข้าใช้บริการเป็นตัวกำหนดแนวทางและรูปแบบในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4.การกำหนดรูปแบบการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็น จริง รวมไปถึงความต้องการของผูใช้อาคาร ซึ่งจะคำนึงถึงความงาม ประโยชน์ใช้สอย โครงสร้างของอาคารและสภาพแวดล้อมอาคาร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชุมพร มูรพันธุ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kmchumpo@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-04-20
Date.Modified
2560-04-20
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ศ342ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมและการวางแผน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.83.32.171