ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่น
Title.Alternative
A study for enhancing productivity in logistics and supply chain for OTOP product
Creator
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- วิจัย
Subject
ผู้ประกอบการ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. สาขาสถิติ -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการดำเนินงานของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชนและท้องถิ่น 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา ในการดำเนินการวิจัยนั้นผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 2 ตัวอย่าง เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรณีตัวอย่าง ใช้การศึกษากระบวนการทางธุรกิจด้วยแผนภาพ IDEFO ในด้านการจัดชื้อวัตถุดิบ การวางแผน การผลิต การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างองค์กร การวางแผนการส่งมอบ และการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการเหล่านั้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิเช่น แผนผัง วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและวิเคราะห์ปัญหาของการดำเนินกิจกรรมของภายในองค์กรและหาแนวทางเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นทั้ง 2 กรณี ยังมีปัญหาในการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในหลายประเด็น ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจดบันทึกข้อมูล การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตและสินค้าคงคลัง คลังสินค้า และดัชนีชื้วัดความสามารถในการดำเนินงาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการทั้ง 2 กรณี ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการจดบันทึกข้อมูล โดยการออกแบบโปรแกรมในการเก็บข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel Spreadsheet และโปรแกรมบริหารระบบสต๊อกสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการคลังสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถระบุจำนวนสินค้าได้ทันที แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ คือ การแบ่งประเภท สินค้าและทำการแบ่งสถานที่ออกเป็นโซนเพื่อให้การจัดเก็บสินค้าเป็นหมวดหมู่และลดเวลาในการค้นหาสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นผู้ประกอบการควรดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านั้นสามารถเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ฃองตน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของกลุ่มให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
[2554]
Date.Issued
2560-04-18
Date.Modified
2560-04-18
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH HD38.5 ว346ก
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติ


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33