ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลสู่อุตสาหกรรม : การจำแนกระยะการเจริญของรังไข่ของปูทะเล (Scylla spp.) เพื่อการจัดการเพาะฟักปูทะเล : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลสู่อุตสาหกรรม : การจำแนกระยะการเจริญของรังไข่ของปูทะเล (Scylla spp.) เพื่อการจัดการเพาะฟักปูทะเล : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Classification of ovarion developmental stages in mud crab (Scylla spp.) for sustainable aquaculture management
Creator
อนัญญา เจริญพรนิพัทธ
Subject
ปูทะเล -- การเลี้ยง -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง -- วิจัย
Description.Abstract
การเพาะเลี้ยงปูทะเลในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนลูกพันธุ์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรยังคงรวบรวมลูกพันธุ์จากธรรมชาติ ยังไม่สามารถ เพาะพันธุ์ปูทะเลเชิงพาณิชย์ได้ แม้ว่ากรมประมงจะสามารถเพาะฟักลูกปูทะเลได้บ้างแล้วก็ตาม แต่แม่ปูส่วนใหญ่ที่นำมาเพาะฟักได้มาจากการรวบรวมจากธรรมชาติทั้งสิ้น ทำให้ผู้ประกอบการเพาะปูทะเลประสบปัญหาการขาดแคลนแม่พันธุ์ปูทะเลในบางฤดูกาลเป็นผลให้การผลิตลูกปูไม่สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี และแม่ปูที่รวบรวมมาได้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจำแนกได้แน่ชัดว่าการเจริญชองรังไข่อยู่ในระยะใด หากสามารถจำแนกระยะการเจริญของรังไข่ ก็จะสามารถจัดการปริมาณและเวลาที่แน่นอน ในการผลิตลูกพันธุ์ในระดับฟาร์มได้ตลอดทั้งปี ในช่วงที่ผ่านมามีผู้เสนอให้ใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสีของเลือดเพื่อใช้ประเมินระยะของรังไข่แต่พบว่าวิธีดังกล่าวยังไม่ได้มีการทดสอบถึงความแม่นยำหรืออาจมีความไม่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ แต่ค่าการหักเหแสงในเลือดของปูมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นดัชนีวัดการเจริญของรังไข่ได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องการยืนยันว่าค่าหักเหแสงในเลือดของปูทะเลเป็นค่าที่เหมาะสมและสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสีรวิทยาของปูได้ จึงทำการวัดค่าการหักเหแสงในเลือดของปูทะเลเพศเมียเปรียบเทียบกับเลือดในปูเพศผู้ และนำเลือดมาวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและวิเคราะห์หาองค์ประกอบของโปรตีนในเลือด ผลการศึกษาพบว่าในปูทะเล Scylla paramamosain ปริมาณโปรตีนในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับตามระยะการเจริญของรังไข่และมีความ สอดคล้องกับค่าการหักเหแสงของเลือด เมื่อศึกษาองค์ประกอบของโปรตีนในเลือดพบว่าแถบโปรตีนที่ พบเฉพาะในเพศเมียมีความเข้มและหนาขึ้นตามระยะการเจริญของรังไข่ และในเพศผู้มีรูปแบบของแถบโปรตีนในเลือดคล้ายกับปูเพศเมียที่มีรังไข่เจริญในระยะที่หนึ่ง ค่าหักเหแสงของเลือดเพิ่มสูงขึ้น เป็นลำดับตามระยะการเจริญของรังไข่ ผลการศึกษาปริมาณโปรตีนในเลือดปูทะเล Scylla olivacea พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระยะการเจริญของรังไข่เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของโปรตีนในเลือดที่พบว่า สามารถพบแถบของโปรตีนที่มีความเข้มของสี และความหนาเพิ่มขึ้นตามระยะการเจริญของรังไข่ จึงเป็นผลให้ความเข้มข้นของสารละลายเลือด สูงขึ้น เมื่อนำไปวัดค่าหักเหแสงทำให้มีค่าสูงขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงยืนยันได้ว่าค่า หักเหแสงของเลือดปูทะเล Scylla olivacea และ Scylla paramamosain เพศเมีย มีความเหมาะสม ในการนำมาใช้เพื่อประเมินระยะการเจริญของรังไข่ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับปริมาณโปรตีนและ องค์ประกอบของโปรตีนในเลือดและที่สำคัญยังเป็นวิธีที่สามารถจำแนกระยะของรังไข่ได้โดยที่แม่พันธุ์ ปูทะเลสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2549
Date.Issued
2560-04-12
Date.Modified
2560-04-12
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH SH380.45.T5 อ164น
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
วิทยาศาสตร์การประมง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33