ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทบาทของกระบวนการทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในบ่อดินสำหรับเลีย้งสัตว์นํ้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
บทบาทของกระบวนการทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในบ่อดินสำหรับเลีย้งสัตว์นํ้า
Title.Alternative
Role of biological processes on nitrogen compounds conversion in earthen aquaculture pond
Creator
มะลิวัลย์ คุตะโค
Creator
สรวิศ เผ่าทองศุข
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล
Creator.Orgname
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปทุมธานี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Subject
สัตว์น้ำ -- การเลี้ยง
Subject
สารประกอบไนโตรเจน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2555
Date.Issued
2560-03-28
Date.Modified
2560-03-28
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 30, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 103-112
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91