ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประเมินความเหมาะสมในการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรนาบัวและการป้องกันความเสียหายของผลผลิตบัวจากแมลงโดยวิธีกลและวิธีเขตกรรม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประเมินความเหมาะสมในการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรนาบัวและการป้องกันความเสียหายของผลผลิตบัวจากแมลงโดยวิธีกลและวิธีเขตกรรม
Title.Alternative
Assessment of insecticide usage suitability by lotus growers and using cultural and mechanical control to protect lotus production loss due to insect pest
Creator
สุวรินทร์ บำรุงสุข
Subject
บัว -- โรคและศัตรูพืช -- วิจัย
Subject
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม -- วิจัย
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- วิจัย
Description.Abstract
การป้องกันผลผลิตของบัวหลวงโดยวิธีกางมุ้งและตัดใบพ้นนํ้าพร้อมทำความสะอาด แปลงพบว่าจำนวนประชากรเพลี้ยไฟทำลายใบบัว (selenothrips ribrocinctus) และหนอนกระทู้ ผักที่พบในวิธีกางมุ้งและวิธีตัดใบพ้นนํ้ามีจำนวนน้อยไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่มีความแตกต่างทางสถิติกับวิธีควบคุมที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ปริมาณดอกบัวที่เก็บได้ในแต่ละวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แต่พบเพลี้ยไฟทำลายดอก (Frankliniella schultzei) ในแปลงควบคุมมากที่สุด รองลงมาเป็นแปลงตัดใบบัวพ้นนํ้า ส่วนวิธีกางมุ้งพบน้อยมาก จำนวนหอย ขมที่พบในวิธีควบคุมและวิธีกางมุ้งไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่แตกต่างกับวิธีตัดใบพ้นนํ้าที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนการเปรียบเทียบปริมาณประชากรแมลงศัตรูบัว ที่พบบนใบเหนือระดับนํ้าและที่ใบระดับนํ้าจะไม่พบเพลี้ยไฟเข้าทำลายใบระดับนํ้า แต่พบจำนวนหนอนกระทู้ผักบนใบที่พ้นนํ้ามากกว่าใบที่ระดับนํ้า ส่วนหอยขมที่พบในนาบัวนั้นมักจะชอบเกาะอยู่ที่ใบระดับน้ำเท่านั้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
[254-]
Date.Issued
2560-03-23
Date.Modified
2560-03-23
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH SB413.L82 ส875ร
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218