ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Design proposal for interior architectural design of Bangkok Film School
Creator
วสุธา โชติธรรมรัตน์
Subject
ศูนย์การเรียน -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
สถาปัตยกรรมภายในและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
"ภาพยนตร์" เป็นกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์มแล้วนำออกฉายในลักษณะที่แสดงให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) "โฆษณา" เป็นสื่อช่วยกระจายข่าวสาร สินค้า และบริการ ไปสู่ผู้บริโภคซึ่งได้รับความนิยม และมีผลกระทบต่ออารมณ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็ว ปัจจุบันสื่อภาพยนตร์และโฆษณาไทยมีบทบาทกับสังคมไทยและยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้วงการนี้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นที่จับตาของต่างประเทศ โครงการนี้เป็นโครงการออกแบบ Bangkok Film School เป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านการผลิตสื่อ ภาพยนตร์ และ วีดีทัศน์ ตั้งอยู่ที่ 3454 ถนน พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีห้องปฏิบัติการครบวงจรสำหรับการผลิตสื่อภาพยนตร์ และ วีดีทัศน์ เช่น Studio , Acting classroom , Recording Studio ,Film Library และ Theatre เป็นต้น วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นโรงเรียนสอนทำภาพยนตร์ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านการผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 2. เพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพสู่วงการภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวการผลิตภาพยนตร์ 4. เพื่อเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในด้านการผลิตภาพยนตร์ได้มาเปิดประสบการณ์และแสดงผลงาน 5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย แนวทางการออกแบบ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในนั้น จะตกแต่งในรูปแบบ Industrial Chic Style และนำCamera movement มาเป็นConcept หลักของโครงการ มีส่วนที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักเรียน และ อาจารย์ต่างชาติ ตามวัตถุประสงค์ และ มีการจัดสรรพื้นที่ห้องปฏิบัติการต่างๆตามความเหมาะสมสำหรับกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนทั้งนี้เพื่อ พัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียน และ เป็นการดึงดูดให้คนทั่วไปได้สนใจทางด้านการผลิตภาพยนตร์มากขึ้น วิธีการวิจัย 1. ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1.1 ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของโครงการ 1.2 ศึกษาโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง เพื่อนำมาปรับใช้กับงาน ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2. ศึกษาพฤติกรรมและอัตรากำลังของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาข้อมูลลักษณะการใช้พื้นทำในการเรียนการสอนทำภาพยนตร์ 4. ศึกษาองค์ประกอบและแนวทางการออกแบบโรงเรียนภาพยนตร์ 5. ศึกษาสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งโครงการ 6. ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและแนวทางการตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม สรุปผลการวิจัย 1.สถานที่ตั้งมีความเหมาะสมกับสภาพของโครงการ 2.การใช้งานทั้งภายในและภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3.งานระบบต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ 4.วัสดุอุปกรณ์และการจัดการที่ดีจะทำให้โครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะ 1.ที่ตั้งและตัวอาคารมีความเหมาะสมกัน ในเรื่องของขนาด และการวางตำแหน่ง เพราะจะช่วยในเรื่องความสวยงามและใช้ประโยขน์ได้อย่างเต็มที่ 2.ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมให้มาก เช่น การไม่ทำลายสภาพแวดล้อม 3.การประสานการออกแบบ ระหว่าง Industrial และ Chic สามารถนำแนวคิด หรือสร้างสรรค์พัฒนาต่อไปย่อมสามารถเป็นแนวทางการออกแบบกระบวนการใหม่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้ศึกษางานออกแบบโรงเรียนสอนภาพยนตร์ 2.ได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อนำมาสู่การออกแบบ 3.ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ Bangkok Film School ต่อประชาชนทั่วไป 4.ทำให้วงการภาพยนตร์มีบทบาทมากขึ้นต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ประสิทธิ์ สุไลมาน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ksprasit@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-03-17
Date.Modified
2560-03-17
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว363ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมและการวางแผน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77