ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Creator
พรรณี ลีกิจวัฒนะ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- วิจัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -- นักศึกษา -- ทัศนคติ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม -- วิจัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม -- วิจัย
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนื้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการสอบถามความคิดเห็น จากประชากรมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2541 ในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สถาปัตยกรรม การบริหาร อาชีวศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์เกษตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อระบบการ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังใน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 72 ข้อ ได้รับการตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามและรับคืนจากมหาบัณฑิตโดยตรงในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 ที่มหาบัณฑิตมาซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และมีบางส่วนที่ยังเก็บรวบรวมข้อมูลได้ไม่ครบ ผู้วิจัยใช้วิธีแจกแบบสอบถามและรับคืนทางไปรษณีย์ จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้รับแบบสอบถามคืนจากมหาบัณฑิตเป็นจำนวน 94 คน จากประชากรมหาบัณฑิตทั้งหมด 100 คน คิดเป็นร้อยละ 94 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าความถี่ ร้อยละ พิจารณาความสอดคล้อง และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อระบบการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาฃองคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวมทั้ง 4 สาขาวิชา ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 22 ข้อ ค่อนข้างมาก 31 ข้อ ปานกลาง 15 ข้อ และค่อนข้างน้อย 4 ข้อ ข้อที่มีความเหมาะสมสูงที่สุดอยู่ในระดับ “มาก” มีจำนวนทั้งหมด 22 ข้อ ใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านปัจจัย มีความเหมาะสมในระดับ “มาก” 6 ข้อ ได้แก่ 1. บุคลิกภาพในการเป็นครูของอาจารย์ผู้สอน 2. คุณวฒิทางการศึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 3. ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 4. ประสบการณ์ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 5. บุคลิกภาพในการเป็นนักวิจัยของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 6. จำนวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับ “มาก”: 9 ข้อ ได้แก่ 1. จำนวนกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (5 คน/1 เรื่อง) 2. จำนวนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ (2-3 คน/เรื่อง) 3. ความรู้ความสามารถของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 4. ความเอาใจใส่ฃองอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ในการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 5. การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดกว้างไกลหรือลึกซึ้งขึ้น 6. จำนวนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย (5 คน/ 1 เรื่อง) 7. ความรู้ความสามารถของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8. การสอบวิทยานิพนธ์มีลักษณะสร้างสรรค์ เอื้อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม 9. การประเมินผลวิทยานิพนธ์มีความเที่ยงตรงยุติธรรม ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับ “มาก” 7 ข้อ ได้แก่ 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา 2. ความมีจริยธรรม 3. ความภาคภูมิใจในตนเอง 4. ความมั่นใจในตนเอง 5. ความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากสังคม 6. ความภาคภูมิใจในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจัาคุณทหารลาดกระบัง 7. ความภาคภูมิใจในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข้อที่มีความเหมาะสมตํ่าที่สุดอยู่ในระดับ “ค่อนข้างน้อย” มี 4 ข้อ ในด้านปัจจัย ได้แก่ 1. ความเพียงพอของห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2. ความเพียงพอของตำราและเอกสารทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษาที่มีอยู่ในห้องสมุด 3. ความทันสมัยของตำราและเอกสารทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษาที่มีอยู่ในห้องสมุด 4. ความเพียงพอของที่นั่งศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2542
Date.Issued
2560-03-16
Date.Modified
2560-03-16
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH LG395.K5 พ273ก
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
ลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113