ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ โรงแรม มิสท์ ทิค

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ โรงแรม มิสท์ ทิค
Title.Alternative
Mystique Hotel
Creator
ธนัญญา ชมยงค์
Subject
โรงแรม -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
สถาปัตยกรรมภายในและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์. -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ โรงแรม มิสท์ทิค (Mystique Hotel) นี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อศึกษาถึงความสนใจเฉพาะ ทางด้านความสยองขวัญ และการให้ความสำคัญกับธุรกิจการท,องเที่ยวในประเทศ และหาแนวทางใน การออกแบบสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อให้มีลักษณะและบรรยากาศสอดคล้องเข้ากับ รูปแบบสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม ตามหลักวิชาการและแนวคิดที่ตั้งไว้ โดยดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ออกแบบ โดยคำนึงถึงพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้อาคารเพื่อให้งาน ศึกษาค้นคว้า อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ความเป็นไปได้ของโครงการ และศึกษาข้อมูลจาก โครงการใกล้เคียงในเรื่องนโยบายเพื่อที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ วัตลุประสงค์ของโครงการ 1.สร้างแหล่งพักผ่อนแนวใหม่ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน และสร้างความสนุกในรูปแบบใหม่ 2.เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยคำนึงถึงการสร้างบรรยากาศ กิจกรรมที่มีความ ตื่นเต้น ระทึกใจ และสยองขวัญ 3.เพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่มีความสนใจและชอบความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ สยองขวัญ 4.เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการตลาดด้านกิจการโรงแรมรูปแบบใหม่และส่งเสริม รายได้เข้ไล้โครงการ 5.เพื่อสร้างจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังประเทศมากขึ้น แนวทางการออกแบบ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อศึกษาการนำเสนอ การหาแนวทางในการออกแบบสร้างสรรค์ทาง สถาปัตยกรรมภายใน เพื่อให้มีลักษณะและบรรยากาศสอดคล้องเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมและ สภาพแวดล้อม นำลักษณะความเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับความสยองขวัญกับรูปแบบสมัยใหม่มา ผสมผสานให้เกิดความร่วมสมัย โดยนำเรื่องราวของธรรมชาติ ของสภาพแวดล้อมมาใช้ในการออก แบบ และตกแต่ง ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและวัฒนธรรม วิธีการวิจัย 1.ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1.1.ศึกษาสภาพแวดล้อมรอบๆของโครงการ 1.2.ศึกษาโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง เพื่อนำมาปรับใช้กับงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2.ศึกษาพฤติกรรมและอัตรากำลังของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3.ศึกษาข้อมูลลักษณะความสนใจของกลุ่มคน 4.ศึกษาองค์ประกอบและแนวทางการออกแบบตกแต่งของโครงการที่มีความใกล้เคียง 5.ศึกษาสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งโครงการ 6.ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและแนวทางการตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม สรุปผลการวิจัย 1.สถานที่ตั้งมีความเหมาะสมกับสภาพของโครงการ 2.การจัดวางอาคารมีผลมาจากพฤติกรรมการเข้าใช้อาคารเป็นหลัก และทัศนียภาพที่แต่ละ พื้นที่ต้องการ 3.การใช้งานทั้งภายในและภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 4.งานระบบต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ 5.วัสดุอุปกรณ์และพนักงานที่ดีจะทำให้โครงการมีความสมบูรณ์มากยึ๋งขื้น ข้อเสนอแนะ 1.ที่ตั้งและตัวอาคารมีความเหมาะสมกัน ในเรื่องของขนาด และการวางตำแหน่ง เพราะจะ ช่วยในเรื่องความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 2.การศึกษาโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง จะช่วยให้ทราบข้อดี-ข้อเสีย เพื่อมาปรับใช้ใน โครงการได้อย่างเหมาะสม 3.ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมให้มาก เช่น การไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ควรสร้างให้มีความ กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชาติ ภาสวร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kpsati@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-03-14
Date.Modified
2560-03-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ธ211ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมและการวางแผน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34