ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ ศูนย์การเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ ศูนย์การเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
Title.Alternative
Interior architectural design proposal for the human body center Pathumthani
Creator
ศุภวัฒน์ ยิ้มแย้ม
Subject
ศูนย์การเรียน -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “The Human Body Center” ศูนย์การเรียนรู้ กายวิภาคศาสตร์ นี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์ ด้วยการจดจำผ่านอวัยวะจริงต่างๆเพื่อความเข้าใจโดยง่าย และเพื่อให้มีการจัดพื้นที่ให้ความรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น อีกทั้งให้ความรู้ผู้ที่ค้นคว้าศึกษาในหัวข้อการแสดงที่จัดขึ้น วัตถุประสงค์การออกแบบ -เพื่ให้ความรู้ นอกห้องเรียน -เพื่อพื้นที่และเป็นแบบอย่างของการศึกษานอกห้องเรียนมากขึ้น -เป็นสถานที่พักผ่อน ในวันหยุดพิเศษต่างๆ -เป็นสถานที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่โครงการกับชุมชนโดยรอบ แนวทางการออกแบบ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการศึกษาเพื่อการนำเสนอ การหาแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่นอกห้องเรียน การพบเจอประสบการณ์ใหม่ต่างๆ อีกทั้งยังเปิดกว้างในแนวคิดการออกแบบนิทรรศการณ์ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น วิธีการวิจัย 1.ค้นคว้าข้อมูลของโครงการ a.1.1 ศึกษาโครงการต่างๆที่เคยมี ในช่วงหลังๆ มานี้ b.1.2 เปรียบเทียบและทำความเข้าใจ 2.ศึกษากลุ่มใช้งาน และบุคคลที่เกี่ยวกับโครงการ 3.ศึกษาข้อมูลการจัดแสดงและองค์ประกอบของการจัดแสดง 4.ศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตั้งของโครงการและอาคารที่นำมาใช้งาน 5.ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและนวทางการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน สรุปผลการวจัย 1.โครงการที่จะทำยังไม่ค่อยมีผู้คนจัดสร้างขึ้นเนื่องจาก ยังไม่กระจายกันอย่างกว้างขวาง 2.กลุ่มคนที่สนใจมักเป็นกลุ่มเด็กเรียนที่ อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.สภาพแวดล้อมและพื้นที่ของโครงการใกล้เคียงกัน 4.งานที่ทำออกมามีประสิทธิภาพกับความต้องการ ข้อเสนอแนะ 1.ที่ตั้งของโครงการอยู่ลึกไปในพื้นที่ชุมชน จึงควรดึงชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมกับโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการณ์ และการออกแบบพิพิธภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเพื่อไปใช้ในวิชาชีพในอนาคต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วุฒิชัย มณีอินทร์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kmwutich@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-03-01
Date.Modified
2560-03-01
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ศ723ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมและการวางแผน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218