ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Thai tourists' satisfaction with tourism management of Talingchan Floating Market
Creator
วอนชนก ไชยสุนทร
Subject
ตลาดน้ำตลิ่งชัน -- วิจัย
Subject
การท่องเที่ยว -- ไทย -- ตลิ่งชัน (กรุงเทพฯ) -- วิจัย
Subject
นักท่องเที่ยว -- ไทย -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. สาขาเทคโนโลยีการจัดการ -- วิจัย
Description.Abstract
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวตลาดนํ้าตลิ่งชัน โดยศึกษาวิธีการจัดการทรัพยากรการบริการด้านการท่องเที่ยวของเขตตลิ่งชัน และประชาคมตลาดนํ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ เป็นเชิงพรรณนาคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ One-Way ANOVA, Speaman’s Rank Correlation และ Pearson Correlation ระหว่างค่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีสถานภาพสมรส มีระตับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 6,500 -11,800 บาท ด้านปัจจัยการท่องเที่ยว พบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว เพราะต้องการพักผ่อน โดยไปเที่ยวเดือนละครั้งและไปกับญาติหรือคนในครอบครัว ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นยานพาหนะ สิ่งที่สนใจคือการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกกลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง 1-2 ครั้งต่อปีมากที่สุด ซึ่งมีความคาดหวังและพึงพอใจในทรัพยากร และการบริการในระดับมาก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยส่วนบุคคลจะแตกต่างกันเฉพาะระดับการศึกษา และความถี่ในการท่องเที่ยวกับปัจจัยท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์แตกต่างกัน ด้วยนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความคาดหวังการบริการด้านการท่องเที่ยวนั้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ควรธำรงรักษาสภาพตลาดน้ำ นำแนวคิดหลักการตลาดมาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลการจอดรถยนต์ให้มีความสะดวกและปลอดภัย พร้อมกับกวดขันเรื่อง ความสะอาดและราคาของอาหารให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2550
Date.Issued
2560-02-24
Date.Modified
2560-02-24
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH G155.T5 ว364ค
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Coverage.Spatial
ตลิ่งชัน (กรุงเทพมหานคร)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดการ


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65