ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของพฤติกรรมการเดินทางต่อมลพิษทางอากาศ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของพฤติกรรมการเดินทางต่อมลพิษทางอากาศ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
The influence of travel behavior on air pollution : a case of Bangkok
Creator
วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
Creator
นิกร มหาวัน
Subject
การเดินทางไปกลับ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
Subject
มลพิษทางอากาศ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน -- วิจัย
Description.Abstract
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลจากภาพถ่ายดาวเทียมถูกใช้ในการสร้างแผนที่คาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ ด้วย แบบสอบถามถูกพัฒนาเป็นแผนที่ความถี่ของการเดินทางบนถนนในกรุงเทพฯ ด้วยระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และโปรแกรมทางสถิติ (โปรแกรม R) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดินทางกับปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ผลจากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเป้าหมายการเดินทางอยู่ที่เขตเมืองชั้นในใช้เวลาใน การเดินทางเฉลี่ย 28.59 นาที และระยะทางเฉลี่ยต่อเที่ยว เท่ากับ 8.24 กิโลเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายในการ เดินทางเฉลี่ยต่อเที่ยว 17.37 บาท สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนการเดินทางด้วย รถยนต์ส่วนตัวคิดเป็น 50 บาทต่อเที่ยว ซึ่งสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเป้าหมายของการเดินทางที่อยู่นอกเขต เมืองชั้นใน ทั้งนี้เนื่องจากการจราจรที่หนาแน่นและระบบการจัดการเดินรถที่บางเสันทางไม่สามารถ เข้าถึงได้โดยตรงจำเป็นต้องใช้เส้นทางอ้อมจึงทำให้การใช้เวลาและระยะทางในการเดินทาง รวมถึง ค่าใช้จ่ายสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ จากข้อมูลเฉลี่ยรายชั่วโมงของสารมลพิษที่ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของสำนักงาน จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 พบว่าค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์อยู่ในระดับสูงในช่วงเช้าระหว่าง 07.00-09.00 ซึ่งเป็น ช่วงเวลาเร่งต่วนในการเดินทางไปทำงาน หลังจากนั้นปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์เริ่มลดตํ่าลงใน ช่วงเวลากลางวัน (09.00-16.00 น.) เพราะมีการจราจรเบาบาง และในเวลา 16.00-19.00 น. ซึ่งเป็นช่วง ชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเย็นระดับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์สูงขึ้นอีกครั้ง จากลักษณะดังกล่าวแสดงถึง อิทธิพลของความหนาแน่นของการเดินทางต่อระดับของก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ที่เกิดขึ้น แผนที่คาร์บอนมอนออกไซด์ถูกพัฒนาขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนมอน ออกไซด์กับอุณหภูมิ โดยการผสมผสานข้อมูลจากสถานีตรวจวัดทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม (Landsat 7ETM+) แสดงพื้นที่ที่มีคาร์บอนมอนออกไซด์ตํ่าในพื้นที่บริเวณรอบนอกเมืองและแนวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ทังนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ง่ายต่อการไหลเวียนของอากาศ อีกทั้งพื้นที่ บริเวณชานเมืองยังมีการจราจรไม่หนาแน่นจึงทำให้มลพิษทางอากาศตํ่า สำหรับพื้นที่ที่พบคาร์บอนมอนออกไซด์สูงจะอยู่ในบริเวณตัวเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินหนาแน่น การสัญจรคับคั่ง ส่งผลให้การระบายอากาศได้ไม่ดี ทำให้คาร์บอนมอนออกไซด์ที่เกิดจากยวดยานพาหนะในเมืองกระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศ และจากการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า ความถี่ในการเดินทางมีความสัมพันธ์คับคาร์บอนมอนออกไซด์ และเมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ของเพียร์สันพบว่าค่าคาร์บอนมอนออกไซด์แปรผันตามความถี่ในการเดินทาง กล่าวคือ ถ้าความถี่ในการเดินทางสูงขึ้น ค่าคาร์บอนมอนออกไซด์จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงที่ค่าสหสัมพันธ์เท่าคับ 0.8425
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
archkmitl@hotmail.com
Date.Created
2551
Date.Issued
2560-02-23
Date.Modified
2560-02-23
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH HD5717.2 ว435อ
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33