ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะเดอะไนทค์ฮอร์ชคลับแอนรีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะเดอะไนทค์ฮอร์ชคลับแอนรีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี
Title.Alternative
Interior architectural design proposal for the Knight Horse Club and Resort Pattaya
Creator
ปรินทรา อาจิณาจารย์
Subject
สถานพักผ่อนหย่อนใจ -- การออกแบบตกแต่ง.
Subject
การตกแต่งภายใน.
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์.
Description.Abstract
ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน THE KNIGHT HORSE CLUB AND RESORT นี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อศึกษาถึงปัญหา และการให้ความสำคัญ การ แก้ปัญหา และหาแนวทางในการออกแบบสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อให้มีลักษณะและ บรรยากาศสอดคล้องเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรม พฤติกรรมผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ โดย ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ออกแบบ โดยคำนึงถึงพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้อาคาร และผู้ใช้ในด้านกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ เพื่อให้งานศึกษาค้นคว้า อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ความเป็นไปได้ของโครงการ และศึกษาข้อมูลจากโครงการใกล้เคียงในเรื่องนโยบายเพื่อที่จะบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นรินทร์ เลิศอัศววิวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา.
Contributor.Email
narin_lert@hotmail.com
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-02-22
Date.Modified
2560-02-22
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ป459ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมและการวางแผน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65