ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในคณะเทคโนโลยีการเกษตร : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในคณะเทคโนโลยีการเกษตร : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Developing competency of general administration offices in agriculture technology faculty
Creator
พาขวัญ ชูอำไพ
Creator
ศรีสุนันท์ สุขถาวร
Subject
สจล. คณะเทคโนโลยีการเกษตร -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
การพัฒนาองค์การ -- วิจัย
Subject
สมรรถภาพในการทำงาน -- วิจัย
Subject
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- วิจัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร -- วิจัย
Description.Abstract
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประลงค์เพื่อจะพัฒนาขีดความสามารถของ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหมด 19 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติเฉลี่ย ร้อยละ ค่ามัชฉิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าไคลแควร์ซึ่ง สรุปผลได้ดังนี้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 44.36 ปี จบการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขีด ความสามารถได้ถูกต้อง การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ด้วยการรับรู้ในหน้าที่ ที่มีความ รับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.24) การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการที่ดีของ บุคลากรอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ในส่วนของการยอมรับเรื่องการนำระดับขีดความสามารถของ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมาใช้ก็อยู่ในระดับมากทุกประเด็นเช่นกัน สำหรับผลของการทดสอบ สมมติฐานพบว่า ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน จะมีความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากร รวมทั้งระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนั้น มีความสัมพันธ์กับ ระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ควรทำการวิจัยกับบุคลากรในตำแหน่งอื่น ๆ และสนับสนุน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา นำหลักการเรื่องขีดความสามารถ มาใช้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย โดยแบ่งระดับขีดความสามารถออกเป็น 5 ระดับ ในแต่ละ ตำแหน่ง เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2552
Date.Issued
2560-02-09
Date.Modified
2560-02-10
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH HF5549.5.M3 ศ276ก
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113