ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การขยายตัวของชุมชนบริเวณชานเมืองกับความยั่งยืนทางสังคม :รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การขยายตัวของชุมชนบริเวณชานเมืองกับความยั่งยืนทางสังคม :รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Urban expansion on the metropolitan fringe and sustainable communities
Creator
สาลินี ศุกลรัตนเมธี
Subject
ชุมชน -- วิจัย
Subject
การพัฒนาสังคม -- วิจัย
Subject
การพัฒนาชุมชน -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
ประเด็นปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วบริเวณชานเมือง ได้รับความสนใจอย่างมากจาก นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านผังเมือง ขณะที่บริเวณชานเมืองเป็นที่นิยมในการอยู,อาศัยของประชากร ส่วนใหญ่ ลักษณะของการพัฒนาชานเมืองกลับตรงข้ามกับลักษณะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่มาก ใน เชิงการใช้ที่ดินและพลังงาน และเนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านๆ มาส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสนใจในมิติทาง สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตังนั้น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืกษาความ ยั่งยืนทางสังคมของชุมชนในพื้นที่บริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้มีลักษณะงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบตัวบ่งชี้สำคัญๆ ที่มีผลต่อการ พัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมในชุมชนต่างๆ ในบริเวณชานเมือง โดยใช้แบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นของ ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชานเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร และเคหะชุมชนจำนวน 405 ครัวเรือนใน 6 เขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร เครื่องมืออื่นที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสำรวจและสังเกต การ บันทึกภาพถ่าย และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผลจากการศึกษาบ่งชี้แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นประชากรในบริเวณชานเมืองอย่าง ต่อเนื่องและการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างไปอย่างกว้างขวาง สำหรับในเชิงสังคม ผู้อยู่อาศัยในชุมชนทั้ง 3 ประเภทในบริเวณชานเมืองกเงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม ของชุมชนโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยชุมชนทุกประเภทมีการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมในระดับชุมชน ในเกือบทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงปานกลาง ยกเว้นด้านการปะทะสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งนี้ ผู้อยู่อาศัยใน ชุมชนที่ทำการศึกษาเป็นผู้มีรายได้ปานกลาง-ต่ำ และรายได้น้อย มีการทั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ ลุ่มต่ำโดยหลายชุมชนอยู่ในตำแหน่งที่มีการเข้าถึงไม่ดี หรือเป็นมุมอับทางด้านการคมนาคมขนส่ง ผลจากการศึกษาสามารถนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมในระดับ ชุมชน โดยในเชิงนโยบายและมาตรการทางด้านผังเมือง ควรสนับสทุนการรวมกลุ่มของการทั้งถิ่นฐาน แบบความหนาแน่นสูงมากขึ้น จะทำใบ้สะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะ ต่างๆ และคุ้มค่าในการลงทุนของภาครัฐมากกว่าการพัฒนาแบบกระจัดกระจาย ไร้ทิศทาง ควบคู่ไปกับ มาตรการในการอทุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมและประมงและพื้นที่รับนํ้าบริเวณชานเมือง สำหรับในเชิงสังคม ควรมีนโยบายปรับปรุง บำรุงรักษาและออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อ สนับสนุนการเดินเท้าและการพบปะกันภายในชุมชน การสนับสนุนงบประมาณของรัฐในการจัด กิจกรรมเป็นกลุ่มภายในชุมชน และการพัฒนาทุนทางสังคมที่มีอยู่ของไทย ก็จะเป็นการช่วยเชื่อมโยงคน ในสังคมไว้ด้วยกัน บรรลุฟ้าหมายของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-02-09
Date.Modified
2560-02-09
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH HM756 ส685ก
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65