ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ชุดการเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันวิชวล ซีชาร์ปเพื่อการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ชุดการเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันวิชวล ซีชาร์ปเพื่อการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550
Title.Alternative
Development of a learning package for a visual C# application to interface with a PIC184550 microcontroller
Creator
สมเกียรติ ใจดี
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
Subject
ไมโครซอฟต์ซี# -- การสอนด้วยสื่อ
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์ -- การสอนด้วยสื่อ
Subject
อิเล็กทรอนิกส์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา หาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันวิชวล ซีชาร์ป เพื่อการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 15 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือชุดการเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชัน วิชวล ซีชาร์ป เพื่อการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550 ใบงานการทดลอง แบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย(X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาประสิทธิภาพ(E₁/E₂) ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันวิชวล ซีชาร์ป เพื่อการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550 มีคุณภาพด้านบอร์ดทดลอง อยู่ในระดับดีมาก (X̅ =4.60, S.D. =0.40) และด้านใบงานการทดลองอยู่ในระดับดี (X̅ = 4.47, S.D. = 0.63) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันวิชวล ซีชาร์ป เพื่อการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550 (E₁/E₂) เท่ากับ 80.67/81.26 เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กิติพงค์ มะโน
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kmkitipo@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-02-09
Date.Modified
2560-02-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-ED-M-232-097
Source.CallNumber
วพ. ส232ช 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
อิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77