ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเน้นฐานสมรรถนะ เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเน้นฐานสมรรถนะ เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
Title.Alternative
Computer-based skill competency on computer assembly
Creator
เฉลิมพล เจริญลาภ
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การประกอบ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเน้นฐาน สมรรถนะเรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนของ นักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเน้นฐานสมรรถนะ เรื่องการประกอบเครื่อง คอมพิวเตอร์กับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้เป็น นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใซในการวิจัยจำนวน 40 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเน้นฐานสมรรถนะ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน จำนวน 2 ฉบับ คือ 1) แบบทดสอบแบบเลือกตอบจำนวน 40 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 กับ 1.00 ความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.70 - 0.75 ค่าอำนาจจำแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.40 ค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 2) แบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 กับ 1.00 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดย การทดสอบค่า t (t-test one-sample group) ผลการวิจัยพบว่า 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เน้นฐานสมรรถนะเรื่องการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.16 : 84.63 และ 2)นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เน้นฐานสมรรถนะเรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อรรถพร ฤทธิเกิด
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
krattarp@kmitl.ac.th
Date.Created
2555
Date.Issued
2560-01-12
Date.Modified
2560-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2012-ED-M-215-121
Source.CallNumber
วพ. ฉ422บ 2555
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65