ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> AUCCI : ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
AUCCI : ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล
Title.Alternative
AUCCI : a new data clustering algorithm
Creator
เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล
Subject
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
อัลกอริทึม
Description.Abstract
ในปัจจุบันระบบการจัดกลุ่มของข้อมูลได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรม และด้านอื่นๆ เช่น การจัดกลุ่มประเภทเอกสารอัตโนมัติ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจัดแยกกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการจัดกลุ่มจะใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) หรือการคำนวณเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Computation System) โดยในแต่ละรูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การจัดกลุ่มข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนำข้อดีของแต่ละเทคนิคมาช่วยในการประมวลผล งานวิจัยนี้ได้นำเทคนิคของโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) และการเรียนรู้แบบเพิ่มขึ้น (Incremental Learning) มาช่วยในการประมวลผล หรือเรียกว่าปัญญาเชิงคำนวณ (Computational Intelligence) ในส่วนแรกจะเป็นส่วนของการหาค่าความเป็นสมาชิกของกลุ่มข้อมูล ซึ่งใช้เทคนิคของโครงข่ายประสาทเทียม โดยการนำเอาขั้นตอนวิธีส่วนต้นของเครือข่ายฟังก์ชันฐานรัศมี (Radial Basis Function Network) มาใช้ และมีการกำหนดค่าระดับการตัดสินใจ (Threshold) อัตโนมัติ ส่วนที่สองคือระบบการเรียนรู้เพื่อการปรับค่าน้ำหนักที่เหมาะสมให้กับโครงข่ายประสาทเทียม โดยการเรียนรู้แบบเพิ่มขึ้น จะช่วยให้ได้ค่าน้ำหนักเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดมาใช้เพื่อประมวลผล ซึ่งขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับการจัดกลุ่มข้อมูลที่นำเสนอนี้ สามารถประมวลผลได้กับข้อมูลเชิงตัวเลข โดยระบบสามารถทำงานได้รวดเร็ว และมีค่าความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
khnualsa@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2560-01-12
Date.Modified
2560-01-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2014-SC-D-002-015
Source.CallNumber
วพ. ฉ417อ 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.81.71.219