ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความสามารถหลักของร้านสเต็กมวกเหล็ก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความสามารถหลักของร้านสเต็กมวกเหล็ก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Core competency of Muaklek Steakhouse
Creator
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
Creator
อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
Subject
สเต็ก -- วิจัย
Subject
อาหารประเภทเนื้อสัตว์
Subject
การปรุงอาหาร -- เนื้อสัตว์
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. วิทยาลัยการบริหารและจัดการ -- วิจัย
Description.Abstract
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านสเต็กมวกเหล็กในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาความสามารถหลักของร้านสเต็กมวกเหล็กจากความคิดเห็นของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเที่ยวเป็นลูกค้าของร้านสเต็กมวกเหล็กในประเทศไทย ตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าจำนวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล นำผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test, F- test ตามด้วย LSD ผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าส่วนใหญ่มารับประทานสเต็กที่ร้านสเต็กมวกเหล็ก เพราะมีเมนูหลากหลายและเป็นอาหารแนะนำของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่จะรับประทานสเต็กเนื้อ หมู สเต็กเนื้อวัว สเต็กซีฟู้ด และสเต็กไก่ ตามลำดับ ซึ่งไม่ได้รับประทานบ่อย โดยราคาในการรับประทานต่อครั้งอยู่ระหว่าง 301 ถึง 500 บาท และเวลาในการรับประทานไม่แน่นอน มักจะแวะรับประทานในร้านที่แวะได้สะดวกมากที่สุด โดยรับประทานกับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ความสามารถหลักของร้านสเต็กมวกเหล็กที่พบคือ 1) ความสามารถหลักด้านการปฏิบัติหน้าที่: ได้แก่ ความสามารถจัดสั่งอำนวยความสะดวกบนโต๊ะ ความสามารถในการจัดรายการอาหารได้หลากหลาย ความสามารถปรุงสเต็กได้ตามลูกค้าสั่ง 2) ความสามารถหลักด้านการดำรงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยเน้นไปที่ความสดของวัตถุดิบ และ 3) ความสามารถหลักด้านการครองตลาด คือ การเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถหลักของร้านสเต็กมวกเหล็กไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
amc.kmitl@hotmail.com
Date.Created
2557
Date.Issued
2559-12-29
Date.Modified
2559-12-29
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ก122ค 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะการบริหารและจัดการ


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118