ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของปุ๋ยอินทรีย์และการให้น้ำชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตหญ้าปักกิ่ง : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของปุ๋ยอินทรีย์และการให้น้ำชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตหญ้าปักกิ่ง : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Influence of organic manure and water irrigation on growth and yield of Beijing grass
Creator
สมยศ เดชภิรัตนมงคล
Creator
สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร
Subject
หญ้าปักกิ่ง -- ปุ๋ย -- วิจัย
Subject
หญ้าปักกิ่ง -- การเจริญเติบโต -- วิจัย
Subject
หญ้าปักกิ่ง -- การปลูก -- วิจัย
Subject
หญ้าปักกิ่ง -- ความต้องการน้ำ -- วิจัย
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- วิจัย
Description.Abstract
ผลผลิตของหญ้าปักกิ่ง (Murdannia loriformis (Hassk) Rolla rao et Kammathy ) ที่ปลูกอยู่ในเขต เกษตรน้ำฝนส่วนใหญ่มักถูกจำกัด อันเนื่องมาจากการได้รับนํ้าไม่เพียงพอ หญ้าปักกิ่งเกิดการขาดน้ำและการได้รับปุ๋ยคอกไม่เพียงพอ ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีจุดประสงค์ของการศึกษาผลของการให้น้ำชลประทาน และปุ๋ยคอกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าปักกิ่ง การทดลองนี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 การทดลอง ซึ่งได้ศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึง เมษายน 2554 ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร การทดลองแรกเป็นการศึกษาในเรือนทดลองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2553 โดยมีจุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อต้องการทราบถึงผลของการให้ปุ๋ยคอกที่มีต่อการเจริญเติบโตของหญ้าปักกิ่ง วางแผนการทดลองแบบ Split plot in randomized complete block มีจำนวน 3 ซ้ำ Main plot ได้แก่ ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ 2 ชนิด (ปุ๋ยมูลวัวและปุ๋ยมูลไก่) ส่วน sub plot ได้แก่ ปุ๋ยมูลสัตว์ 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5 ตันต่อไร่ ตามลำดับ) ผลการทดลองพบว่า หญ้าปักกิ่งที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่มีน้ำหนักแห้งของ ต้น ใบ และ ราก สูงกว่าหญ้าปักกิ่งที่ได้รับปุ๋ยมูลวัว ส่วนการใส่ปุ๋ยคอกในอัตราที่แตกต่างกัน พบว่าหญ้าปักกิ่งที่ได้รับปุ๋ยคอกอัตรา 5 ตันต่อไร่ ทำให้หญ้าปักกิ่งมีน้ำหนักแห้งทั้ง ต้น ใบ และ รากแห้งมากที่สุด รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยในอัตรา 4,3,2 และ 1 ตันต่อไร่ตามลำดับ อย่างไรก็ตามไม่พบปฎิสัมพันธ์ระหว่างชนิดของปุ๋ยและอัตราของปุ๋ยคอก การทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงผลของการให้น้ำชลประทานในปริมาณที่แตกต่างกัน ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าปักกิ่ง การทดลองนี้เป็นการปลูกหญ้าปักกิ่งที่ศึกษาในกระถางทดลองระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เมษายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block มีจำนวน 4 ซ้ำ สิ่งทดลองคือการให้น้ำชลประทาน 5 ระดับ ตามสัดส่วนของปริมาณน้ำที่ให้ต่อค่าการระเหย (Irrigation water/evaporation, IW/E) คือ 0.1 ,0.3 ,0.5 ,0.7 และ 1.0 ผลการทดลองพบว่า หญ้าปักกิ่งที่ได้รับน้ำชลประทานในปริมาณที่น้อย มีผลทำให้อุณหภูมิใบมีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการคายน้ำจากใบ และ Total conductance มีค่าลดลง การเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าปักกิ่งมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อได้รับน้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้น หญ้าปักกิ่งที่ได้รับน้ำในปริมาณที่มากที่สุด (IW/E 1.0) มีการเจริญเติบโตและผลผลิตมากที่สุดและหญ้าปักกิ่งที่ได้รับน้ำในปริมาณที่ตํ่าที่สุด (IW/E 0.1) มีการเจริญเติบโตและผลผลิตตํ่าที่สุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2554
Date.Issued
2559-12-26
Date.Modified
2559-12-26
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH SB431.7 ส274ผ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118