ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน
Title.Alternative
A Comparison of type I error and power of statistics for homogeneity of variance tests
Creator
ดวงพร หัชชะวณิช
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์
Subject
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์)
Subject
การทดสอบสมมติฐาน
Subject
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2559-12-22
Date.Modified
2559-12-22
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-9512
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 23, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557) 17-28
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65