ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Factor affecting participation in student affairs, Faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Creator
ประทีป อินทร์เขียว
Creator
ณิศวรา จันทร์เพ็ชร
Subject
กิจกรรมของนักศึกษา -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. -- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย
Description.Abstract
ความมุ่งหมายของวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมนักศึกษาของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมนักศึกษาของคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 303 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามทั้งหมด 36 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 344 ฉบับ รับแบบสอบถามคืน จำนวน 303 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 88.08 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.91) และเมื่อ พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนันทนาการ (x̄= 4.12) รองลงมา คือ ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ (x̄ = 4.08) ด้านอื่นๆ (x̄= 3.90) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (x̄= 3.79) ด้านวิชาการ (x̄ = 3.77) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม (x̄ = 3.75) 2. นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาใน ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างๆ กัน 3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่มากกว่าชั้นปีที่ 4 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 อยู่ในระดับมาก ส่วนนักศึกษาที่มากกว่าชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับ ปานกลาง 4. นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 5. นักศึกษาสถานที่พักอาศัยที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม นักศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่าง 6. ระดับความเห็นของสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นป็ญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษาของคณะ โดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ลำดับแรก คือ ไม่มีเวลาเข้าร่วม จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ จัดกิจกรรมกระทบต่อการเรียน จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 ส่วนกิจกรรมไม่น่าสนใจ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ผู้ปกครองไม่ต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมมากเกินไป จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 และความถี่น้อยที่สุดคือ เรื่องอื่นๆ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามลำดับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2553
Date.Issued
2559-12-09
Date.Modified
2562-01-23
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70