ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความพร้อมของสถานศึกษาเครือข่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความพร้อมของสถานศึกษาเครือข่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Readinesss of network schools in professional teaching experience of students in Bachelor of Science in Industrial Education, Program in Agricultural Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Creator
ศราวุธ อินทรเทศ
Subject
การฝึกหัดครู -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -- วิจัย
Description.Abstract
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงและสถานฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูที่จะรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศึกษาความพร้อมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาเครือข่าย ได้แก่ ความพร้อมของสถานศึกษาด้านสถานที่และ สภาพแวดล้อม ความพร้อมของสถานศึกษาด้านจำนวนการรับและการดูแลนักศึกษา ความพร้อมของ สถานศึกษาด้านจำนวนวิชาและความรับผิดชอบในการดูแลประจำชั้นที่นักศึกษาจะฝึกสอน ความพร้อมของสถานศึกษาด้านครูพี่เลี้ยง ความพร้อมของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ คือ ผู้บริหาร และอาจารย์ที่ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษาเครือข่ายจำนวน 10 แห่ง โดยมีผู้บริหารจำนวน 29 คน ครูพี่เลี้ยง 24 คน รวมเป็น 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและแบบสอบถามสำหรับครูพี่เลี้ยง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าต่ำสุด (minimum) ค่าเฉลย (mean) ค่าร้อยละ (percentage) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.86 อายูมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 58.63 มีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ ร้อยละ 51.73 มีประสบการณ์ในตำแหน่งการบริหารน้อยกว่า 6 ปี ร้อยละ 31.03 และมีประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร้อยละ 93.10 อาจารย์พี่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงร้อยละ 70.83 อายุมากกว่า 50ปี ร้อยละ 45.83 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.34 อายุราชการ 21-30 ปี ร้อยละ 41.66 ประสบการณ์ในการเป็นครูพี่เลี้ยงน้อยกว่า 6 ปี ร้อยละ 62.50 และไม่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมการเป็นครูพี่เลี้ยง ร้อยละ 66.67 สถานศึกษาเครือข่ายส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านสถานที่และสภาพแวดลัอมของสถานศึกษา เครือข่ายร้อยละ 83.33 สามารถรับและดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 1-5 คนและ สามารถประจำชั้นและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไน้ 1-5 รายวิชา ส่วนใหญ่รายวิชาที่นักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถสอน คือ รายวิชาด้านพืช รายวิชาด้านสัตว์ รายวิชาด้านอุตสาหกรรม เกษตร และอื่น ๆ สำหรับรายวิชาด้านพืชส่วนใหญ่ที่สามารถให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ ฝึกสอน ได้แก่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร, การขยายพันธุพืช ไม้ผล การเพาะเห็ด หลักพืชกรรม ไม้ประดับ ไม้ดอก ดินและปุ๋ย พืชผักสวนครัว การจัดการสถานเพาะชำ และอื่น ๆ รายวิชาด้านสัตว์ ส่วนใหญ่ที่สามารถให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ฝึกสอน ได้แก่ การผลิตโคเนื้อ การผลิต สัตว์ปีก หลักการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์นื้า การผลิตโคนม การผลิตสุกร โภชนศาสตร์ และอื่น ๆ รายวิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตรส่วนใหญ่ที่สามารถให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ฝืกสอน ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การถนอมอาหาร ผลิตภัณฑ์พืช ผลิตภัณฑ์สัตว์ แป้ง และอื่น ๆ สถานศึกษาเครือข่ายมีความพร้อมด้านครูพี่เลี้ยงอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 มี ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ทั้งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ ป็จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.10
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2553
Date.Issued
2559-12-09
Date.Modified
2559-12-09
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH LB2128.T5 ศ168ค
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49