ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความต้องการของชุมชนลาดกระบังต่อการให้บริการและรูปแบบการบริหารวิชาการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความต้องการของชุมชนลาดกระบังต่อการให้บริการและรูปแบบการบริหารวิชาการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Ladkrabang community needs towards service principle and model of academic service of King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang
Creator
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- บริการชุมชน -- วิจัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการของชุมชนลาดกระบังต่อหลักการให้บริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2) ศึกษาระดับความต้องการของชุมชนลาดกระบังต่อรูปแบบการบริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3) เปรียบเทียบความต้องการของชุมชนลาดกระบังต่อหลักการให้บริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำแนกตามประเภทของชุมชน และ 4) เปรียบเทียบความต้องการของชุมชนลาดกระบังต่อรูปแบบการบริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำแนกตามประเภทของชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชน สถานศึกษา และสถานประกอบการเอกชนในเขตลาดกระบัง จำนวน 582 คน/แห่ง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุมชนลาดกระบังมีความต้องการต่อหลักการให้บริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 3.85) ชุมชนลาดกระบังมีความต้องการต่อรูปแบบการให้บริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.77) 2. ชุมชนลาดกระบังที่มีประเภทของชุมชนแตกต่างกันมีระดับความต้องการต่อหลักการ ให้บริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยรวมไม่แตกต่างกัน 3. ชุมชนลาดกระบังที่มีประเภทของชุมชนแตกต่างกันมีความต้องการต่อรูปแบบการให้บริการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <0.01
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2553
Date.Issued
2559-12-09
Date.Modified
2559-12-09
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH LG395.K5 ป461ค
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118