ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
English reading behaviors of students at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Creator
ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -- วิจัย
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาภาษาและสังคม -- วิจัย
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อโดยวิธีการทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามีความแตกต่างกัน โดยพบว่ามีค่าเฉลึ่ยโดยรวมของระดับความถี่ในการอ่านของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีระดับความถี่ในการอ่านปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.03) ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับแรงจูงใจในการอ่านปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม = 2.91) และค่าเฉลี่ยโดยรวมของการใช้เวลาในกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวในวิชาต่างๆ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.53) 2. นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการอ่านภาษาอังกฤษ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. นักศึกษาที่มีระดับความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน นั่นคือนักศึกษาที่มีระดับความสามารถในการอ่านสูง และนักศึกษาที่มีระดับความสามารถในการอ่านปานกลาง ส่วนมากมีพฤติกรรมในการอ่านทั้งด้านความถี่ในการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน และการใช้เวลาในกิจกรรมทางการอ่านภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2553
Date.Issued
2559-12-07
Date.Modified
2559-12-07
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH PE1068.T5 ภ375พ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33