ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015
Title.Alternative
A construction and efficiency validation of a computer assisted instruction for electrical system drawings using AUTODESK® REVIT® MEP 2015
Creator
ณัฐพงค์ ชูบัวทอง
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร -- วิทยานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร -- วิทยานิพนธ์.
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015 กับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015 โดยจะเป็นลูกค้าที่ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015 จากบริษัท M TECHNOLOGY (Thailand) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มต้วอย่างในการทำงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 40 คน โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 1. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.70, S.D. = 0.38) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.52, S.D. = 0.38) 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.15 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015 ของผู้ที่เข้าฝึกอบรมที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการเรียนจากการสอนปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kspiya@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2559-11-22
Date.Modified
2559-11-22
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-ED-M-231-060
Source.CallNumber
วพ. ณ336ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33