ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแถวคอยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแถวคอยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Title.Alternative
A development of the structural equation model affects the efficiency of queuing mamagement of Provincial Electricity Authority
Creator
สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์.
Subject
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์.
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -- การอัตโนมัติ.
Subject
ทฤษฎีการคอยลำดับ.
Subject
แบบจำลองสมการโครงสร้าง.
Description.Abstract
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค มีภาระหน้าที่หลัก คือ การผลิตจัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจำหน่าย 73 จังหวัด นับได้ว่าเป็นองค์การที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการแถวคอยลำดับอันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการรับบริการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ ระดับของตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะของผู้ให้บริการ ระบบการทำงานขององค์กรและนวัตกรรมการจัดการส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแถวคอย และเพื่อพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร้างโครงเส้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแถวคอยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม ประกอบไปด้วย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยสอบถามผู้บริหารระดับสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 344 คน นำมาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยวิธี Partial Least Square (PLS) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research Method) โดยสอบถามผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะนวน 10 ราย เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสมรรถนะและปัจจัยการจัดการองค์กรส่งผลโดยตรงเชิงบวกต่อปัจจัยนวัตกรรมการจัดการ และปัจจัยนวัตกรรมการจัดการส่งผลโดยตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแถวคอยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นจริงยอมรับตามสมมติฐานที่นัยสำคัญ p≤0.01 ตามลำดับ ส่วนปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแถวคอยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผ่านตัวแปรคั่นกลาง นวัตกรรมการจัดการ มีความเป็นจริงยอมรับตามสมมติฐานที่นัยสำคัญ p≤0.05 และผลวิจัยเชิงคุณภาพมีควรามสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ พบว่า ภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการคอยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น จำเป็นที่ตะต้องอาศัยผู้นำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการจัดการเพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรรณโณ ฟองสุวรรณ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์.
Contributor.Email
wannof@yahoo.com
Date.Created
2557
Date.Issued
2559-02-13
Date.Modified
2559-02-13
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2014-AMC-D-011-012
Source.CallNumber
วพ. ส852ก 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77