ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องซักผ้าแบบใบพัดในสภาวะปั่นแห้ง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องซักผ้าแบบใบพัดในสภาวะปั่นแห้ง
Creator
รัชพล รัศมีโรจน์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้เสนอการสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการสั่นสะเทือนของเครื่องซักผ้าแบบ ใบพัดในสภาวะปั่นแห้งซึ่งเป็นสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูงที่สุด การสั่นสะเทือน ความถี่ธรรมชาติ และขนาดการสั่นกำทอนได้ถูกคำนวณด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลข จากผลการคำนวณและจากการวัด ค่าในการทำงานจริงพบว่า ค่าความเร่งเฉลี่ย RMS ในแกน X และ Z มีค่ามากกว่าค่าในแกน Y มาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ค่าความเร่งที่พิจารณาจึงเป็นค่าความเร่งในระนาบ XZ เท่านั้น ค่าความเร่งเฉลี่ย ในระนาบ XZ จากการคำนวณด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลขมีความแตกต่างจากการวัดไม่เกิน ± 2.94% และจากการจำลองเชิงตัวเลขนั้นพบว่า ปัจจัยที่มีสามารถลดการสั่นสะเทือนของเครื่องซักผ้าคือ มวล ตัวทำสมดุลชนิดของเหลว (liquid balancer) มวลตะกร้าใส่ผ้าและมวลของถัง แต่เนื่องจากการเพิ่ม มวลให้แก่ปัจจัยข้างต้นนั้นจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ดังนั้นจึงได้ศึกษาการติดตั้งมวลถ่วงที่ ฐานของถัง จากการคำนวณด้วยแบบจำลองพบว่าการติดตั้งมวลถ่วงขนาด 3 กิโลกรัมที่ฐานของถังนั้น สามารลดค่าความเร่งเฉลี่ยในระนาบ XZ ลงได้ 8.086% นอกจากนี้ยังได้ทำการออกแบบค่าปัจจัย ต่างๆที่สามารถลดการสั่นสะเทือนของเครื่องซักผ้าด้วยวิธีการแบบ exhaustive search ปัจจัยที่ใช้ใน การออกแบบได้แก่ มวลถ่วง ตำแหน่งในการติดตั้งมวลถ่วง ค่านิจของสปริง และสัมประสิทธิ์ของตัว หน่วง โดยมวลถ่วงขนาดเท่ากับ 5 กิโลกรัม ตำแหน่งในการติดตั้งมวลถ่วง 0 องศา ค่านิจของสปริง เท่ากับ 1 N/mm และสัมประสิทธิ์ของตัวหน่วงเท่ากับ 0.1 N-s/mm นั้นจะสามารถลดค่าความเร่ง เฉลี่ยในระนาบ XZ ของเครื่องซักผ้าในสภาวะปั่นแห้งได้ 12.81%
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-13
Date.Modified
2015-10-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2012-EN-M-030-057
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118