ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ประสิทธิภาพของเครื่องผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนแบบริบบอนคู่ ด้วยหัวฉีดสเปรย์และแนวทางการควบคุมคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 2.50
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ประสิทธิภาพของเครื่องผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนแบบริบบอนคู่ ด้วยหัวฉีดสเปรย์และแนวทางการควบคุมคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการ
Creator
รัชดา พวงจันทน์แดง
Description.Abstract
จากการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบในการผสมเกลือเสริมไอโอดีนแบบ ริบบอนคู่ด้วยหัวฉีดสเปรย์ โดยวางแผนการทดลองแบบแฟคตอเรียลสุ่มสมบูรณ์ ในการผสมที่สภาวะต่างๆ คือ ความชื้นเกลือ 3 ระดับ (ร้อยละ 2.5, 3.5 และ 4.5) ความเร็วในการผสม 2 ระดับ (35 และ 45 Hz) อุณหภูมิการผสม 2 ระดับ (อุณหภูมิห้อง และ 40°C) และระยะเวลาการผสม 6 ช่วงเวลา (3, 6, 9, 12, 15 และ 18 นาที) ที่มีผลต่อการกระจายตัวของปริมาณไอโอดีน โดยวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนจาก ตัวอย่างเกลือในถังผสมที่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง พบว่ามีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยู่ระหว่าง ±0.49 ถึง ±1.46 เมื่อใช้เวลาในการผสมนานกว่า 3 นาที มีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร (%CV) ในช่วงร้อยละ 1.53 ถึง 4.06 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายใช้ในการ ตรวจสอบประสิทธิภาพการผสม คือ SD ไม่เกิน ±10 และ %CV ไม่เกิน 20 อยู่มาก แสดงว่าเครื่อง ผสมต้นแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงมากในการกระจายตัวของไอโอดีนในเกลือเสริม ไอโอดีนได้อย่าง ทั่วถึงและสม่ำเสมอในทุกสภาวะการผสมที่ศึกษา และการจากการแก้ไขประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค ฉบับที่ 153 พ.ศ.2537 เป็น เกลือบริโภค พ.ศ.2553 และพ.ศ.2554 ตามลำดับ ที่เน้นให้ผู้ผลิตเกลือบริโภคที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนผสมหรือส่วนประกอบของอาหาร ต้องดำเนินการขอเลขสารบบอาหาร และแสดงบนฉลากเกลือบริโภคให้ชัดเจน โดยผู้ผลิตต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดการขออนุญาตสถานที่ผลิตและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องมีปริมาณ ไอโอดีนอยู่ระหว่าง 20 – 40 มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม จึงได้สร้างคู่มือเพื่อใช้เป็น แนวทางในการควบคุมคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนให้ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย ขั้นตอน การขอเลขสารบบอาหาร แนวทางการตรวจสอบและการควบคุมสถานที่ผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดทำแผนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-13
Date.Modified
2015-10-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2012-AI-M-054-151
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218