ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเชื่อมมิก สำหรับขาเบรกรถยนต์โดยการออกแบบการทดลอง กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเชื่อมมิก สำหรับขาเบรกรถยนต์โดยการออกแบบการทดลอง กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Creator
เอก มณีคำ
Description.Abstract
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยนั้นมีการแข่งขันที่สูงจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าส่งออกที่สาคัญของไทย ที่นำเม็ดเงินเข้าประเทศปีละหลายล้านบาท กอปรกับเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการผลักดันจากภาครัฐตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมาที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน บริษัทผู้ผลิตต่างจึงได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นำยนต์เชื่อม (Weld Robot) กระบวนการเชื่อมนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าบริษัทผู้ผลิตจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ล้วนแล้วแต่นำเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมเข้าไปใช้ช่วยในการผลิตร่วมอยู่ด้วยทั้งสิ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการเชื่อมมิกสำหรับแป้นขาเบรครถยนต์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนรุ่นใหม่ โดยเริ่มต้นจากการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2III6-3 Fractional Factorial Design แต่ละปัจจัยมี 2 ระดับ เพื่อกรองปัจจัย 6 ปัจจัย ได้แก่กระแสไฟ แรงดันไฟเชื่อม ความเร็วเชื่อม มุมหัวเชื่อม ระยะโผล่ลวดเชื่อมและก๊าซปกคลุม ให้เหลือเฉพาะปัจจัยหลักที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าต้านแรงดึงของตะเข็บเชื่อม จากนั้นใช้การทดลองแบบ บ็อกซ์-เบนเคน (Box-Behnken) เป็นเครื่องมือออกแบบการทดลองหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม ในการวิจัยนี้ใช้หุ่นยนต์เชื่อม Panasonic VR-008 ใช้ลวดเชื่อมรหัส MG-51T (AWS A5.18 ER70S-6) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม. ทำการเชื่อมชิ้นงานเหล็กทดสอบ SPH270C และ เหล็ก SAPH 400 ยึดติดกันแบบ T-Joint ทดสอบหาคุณภาพทางกลด้วยการทดสอบค่าต้านแรงดึง ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า ค่าที่เหมาะสม คือ กระแสไฟเชื่อมเท่ากับ 250 แอมป์ แรงดันไฟเชื่อม เท่ากับ 30 โวลต์ ความเร็วเชื่อม เท่ากับ 0.35 เมตรต่อนาที ปริมาณก๊าซ 20%Ar+80%Co2 คลุมแนวเชื่อม เท่ากับ 11.3 ลิตรต่อนาที ซึ่งได้ค่าแรงดึงสูงสุด คือ 4,726.04 kgf.ส่วนปัจจัย มุมหัวเชื่อม ระยะโผล่ลวดเชื่อมไม่มีนัยสำคัญต่อค่าต้านแรงดึงของตะเข็บเชื่อม หลังจากทดลองเพื่อหาค่าต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการทำงานที่ส่งให้จำนวนของเสียจากการเตรียมการผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันและทาข้อกำหนดระเบียบปฎิบัติของขั้นตอนการทางาน ในกระบวนการเชื่อมมิกสำหรับขาเบรค และขยายผลไปสู่ชิ้นงานในลักษณะเดียวกัน โดยสามารถลดต้นทุนโดยรวมขั้นตอนการเชื่อมสาหรับการหาสภาวะการเชื่อมของ การเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ที่ประ มาณ ประมาณ 50,061 บาท หรือ ประมาณ 18.8 เปอร์เซ็นต์.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-12
Date.Modified
2015-10-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2012-EN-M-217-146
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77