ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทเรียนออนไลนเรื่อง ภาษาซี โดยใชโครงงานเปนฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
บทเรียนออนไลนเรื่อง ภาษาซี โดยใชโครงงานเปนฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Creator
ชลธิชา ทยะสุทธิ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยออนไลน์ เรื่อง ภาษาซี โดยใช้โครงงานเป็นฐานผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยตั้งสมมุติฐานไว่ว่า 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ภาษาซี โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ เรี ยนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติโดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จํานวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อง ภาษาซี โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรี ยนด้วยวิธีปกติโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ภาษาซี โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) แบบประเมินผลงานโครงงานภาษาซีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ภาษาซี โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ t-test (independent) ผลการวิจัยสรุปว่า 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่องภาษาซี โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีคุณภาพในระดับดี 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐานสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติโดยใช้โครงงานเป็นฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-12
Date.Modified
2015-10-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2014-ED-M-215-119
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113