ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ไม้พลาสติกคอมโพสิตจากพอลิพรอพิลีนและเส้นใยปาล์มน้ามัน: เส้นใยทะลายปาล์มเปล่า, เส้นใยทางใบ และเส้นใยเปลือกผลปาล์ม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ไม้พลาสติกคอมโพสิตจากพอลิพรอพิลีนและเส้นใยปาล์มน้ามัน: เส้นใยทะลายปาล์มเปล่า, เส้นใยทางใบ และเส้นใยเปลือกผลปาล์ม
Creator
จินตนา สุขสวัสด์ิ
Description.Abstract
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาไม้พลาสติกคอมโพสิต (Wood Plastic Composites; WPCs) จาก พอลิพรอพิลีน (Polypropylene; PP) และเสันใยธรรมชาติจากอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน ได้แก่ เสันใยทะลายปาลมเปล่า (Empty Fruit Bunch Fibers; EFBF) เสันใยทางใบ (Frond Fibers; FF) เสันใยเปลือกผลปาล์ม (Mesocarp Fibers; MF) เพื่อนำมาเป็นวัสดุทดแทนไม้ โดยควบคุม อัตราส่วนพลาสติกต่อเสันใยที่ 50:50 ทำการผสมสูตรด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two-roll Mill) นำไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป (Compression Molding) โดยเน้นศึกษา ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อสมบํตของ WPCs ได้แก่ ชนิดเสันใย ขนาดเสันใย องค์ประกอบทางเคมี ของเสันใย การเติมสารช่วยผสม (PP-g-MA) ผลของการเตรยมเสันใยเปลือกผลปาล์มด้วย กระบวนการเชิงกล (MP) และกระบวนการความร้อนเชิงกล (TMP) ผลของการสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil; CPO) ออกจากเสันใย และผลของปริมาณ CPO ที่เพึ๋มในเสันใย จากการวิเคราะห์ ขนาดเสันใยพบว่า เสันใย EFBF มีความยาวมากที่สุด และเสันใย FF สั้นที่สุด ส่วนเสันใย MF-TMP มีขนาดเสันผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า MF-MP พบว่าเสันใย MF มีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสมากที่สุด ซํ่งบอกถึงความแข็งแรงเชิงกลของเสันใย จากการศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) พบว่าเล้นใย EFBF มีทั้งผิวเริยบ และขรูขระ ต่างจากเล้นใย FF และเล้นใย MF ที่มีพื้นผิวขรูขระ จากการศึกษาสมบัติทางความร้อน (Differential Scanning Calorimeter; DSC) พบว่า องศาความเป็นผลึกของ WPC-MF มีมากกว่า WPC-EFBF และ WPC-FF จากผลการศึกษาปริมาณของสารช่วยผสม PP-g-MA พบว่า สมบัติ เชิงกลของ WPCS สูงขึ้นเมื่อเติมสารช่วยผสม และ WPC-MF ที่เติมสารช่วยผสม 2 % ให้ผลเชิงกล ดีที่สุด จากผลของการเปรียบเทียบการเตริยมเล้นใยจากกระบวนการ MP และ TMP พบว่า สมบัติ เชิงกลของ WPC-MF-TMP สูงกว่า WPC-MF-MP เล็กน้อย จากผลการสกัดนํ้ามันออกจากเสันใย MF-MP WPCs ที่ใช้เสันใย MF ที่ถูกสกัดนํ้ามันออกมีสมบัติเชิงกลที่ด้อยกว่า WPCs ที่เสันใยมี นํ้ามันเหลืออยู่ อย่างไรก็ดีถ้ามีนํ้ามันตกค้างเหลืออยู่เกินความต้องการ อาจทำให้เกิดการลื่นไถล เป็นผลทำให้ประสิทธิภาพในการผสมเสันใยและพลาสติกต่ำ จากการทดลองขึ้นรูปเชิงพาณิชย์ด้วย เทคนิคอัดรด (Extrusion) พบว่าได้ไม้เทียม WPC ที่มีสมบัติเชิงกลสูงกว่าไม้อัดตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.966-2547
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-12
Date.Modified
2015-10-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2014-SC-M-014-028
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77