ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เทคนิคสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลชั่นชนิดพัลส์ไม่ต่อเนื่องสำหรับ อินเวอร์เตอร์จ่ายแรงดันสามกิ่งสองเฟสโดยใช้วงจรอนาล็อก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เทคนิคสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลชั่นชนิดพัลส์ไม่ต่อเนื่องสำหรับ อินเวอร์เตอร์จ่ายแรงดันสามกิ่งสองเฟสโดยใช้วงจรอนาล็อก
Creator
นพพร อู่ยายโสม
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอเทคนิคสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลชั่นชนิดพัลส์ไม่ต่อเนื่องแบบใช้คลื่นพาห์ โดยใช้วงจรอนาล็อก เพื่อนำไปใช้สำหรับขับชุดอินเวอร์เตอร์แบบสามกิ่งเพื่อจ่ายแรงดันเอาต์พุตสองเฟสทั้งแบบสมดุลและไม่สมดุล จุดประสงค์ของเทคนิคนี้คือลดจำนวนครั้งของการสวิตซ์ส่งผลทำให้ลดการสูญเสียเนื่องจากการสวิตซ์ การสร้างรูปคลื่นสัญญาณสเปซเวกเตอร์นี้ได้มาจากวงจรอนาล็อกโดยไม่ต้องมีการสุ่มสม่ำเสมอสัญญาณไซน์อ้างอิงเหมือนกับเทคนิคทางดิจิตอลทำให้แรงดันเอาต์พุตมูลฐานใกล้เคียงสัญญาณไซน์อ้างอิงมากขึ้นเมื่ออัตราการสุ่มค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังสามารถใช้กับความถี่สวิตชิ่งสูงๆมากได้ เทคนิคที่นำเสนอนี้สามารถปรับขนาดของแรงดันและความถี่ได้ง่ายเป็นอิสระต่อกัน และมีมุมต่างเฟสของแรงดันเอาต์พุตต่างกัน 90 องศาเสมอ ในวิทยานิพนธ์นี้ได้อธิบายถึงหลักการทางฟังก์ชันคณิตศาสตร์และออกแบบวงจรการสร้างสัญญาณสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลชั่นที่นำเสนออย่างละเอียด และได้เปรียบเทียบการจำลองโดยใช้ MATLAB/SIMULINK จากนั้นชุดกำเนิดสัญญาณพีดับบลิวเอ็มได้ทำการทดสอบขับอินเวอร์เตอร์สามกิ่งชนิดจ่ายแรงดันสองเฟส โดยทำการทดสอบกับโหลดประเภทตัวต้านทาน และตัวต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนค่าตัวประกอบกำลัง ความถี่สวิตชิ่งและดัชนีการมอดูเลต เพื่อประเมินการสูญเสียของอินเวอร์เตอร์จากการใช้เทคนิคการมอดูเลชั่นแบบโหมดต่อเนื่องและโหมดไม่ต่อเนื่อง ผลจากการจำลองและทดสอบแสดงให้เห็นว่าเทคนิคสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลชั่นชนิดพัลส์ไม่ต่อเนื่องสามารถลดการสูญเสียอินเวอร์เตอร์อันเนื่องมาจากการลดจำนวนครั้งของการสวิตซ์ได้มากกว่าโหมดพัลส์ต่อเนื่องซึ่งเป็นแบบดั้งเดิม ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบดีขึ้นประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-11
Date.Modified
2015-10-20
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2014-EN-M-020-144
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77