ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองเชิงตัวเลข กับการไหลในโพรงจมูกและหลอดเลือดในช่องท้อง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองเชิงตัวเลข กับการไหลในโพรงจมูกและหลอดเลือดในช่องท้อง
Creator
วิกรานต์ คำฤทธิ์
Description.Abstract
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการไหลของเลือดที่กระทำต่อผนัง หลอดเลือดในช่องท้อง (Abdominal Aorta) ในคนที่มีสุขภาพดีไม่มีอาการเส้นเลือดในช่องท้องโป่งพอง และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเค้นสูงสุด (Maximum Wall Stress) ที่ผนังหลอดเลือด ในการศึกษานี้ได้ใช้โมเดลเส้นเลือดของคนไทยในการศึกษา รูปแบบของเส้นเลือดถูกจำลองขึ้นโดยอ้างอิงจากผล CT scan ค่าความเร็วและความดันของเลือดได้มาจากการวัดในสภาวะปกติ เลือดที่เป็นของไหลถูกกำหนดให้เป็น Newtonian fluid และ incompressible flow นำมาคำนวณด้วยวิธี Fluid-structure interaction (FSI) ช่วงเส้นเลือดที่นำมาศึกษาอยู่ระหว่าง abdominal aorta จนถึง Iliac bifurcation จากผลลัพธ์ที่ได้ค่าความเค้นสูงสุดที่คำนวณจากวิธี FSI มีค่า 0.371 MPa และผลลัทธ์จากวิธี Finite Element Method มีค่า 0.333 MPa ซึ่งต่างกัน 10.24% สามารถนำมาเปรียบเทียบกับค่า Failure stress ของเส้นเลือดที่มีค่า 0.65 MPa. ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของวิธี FSI และ Finite Element นั้นเนื่องมาจากในการวิเคราะห์แบบ FSI โดเมนของไหลและของแข็งสามารถส่งถ่ายแรงให้แก่กันได้โดยตรงซึ่ง ทำให้การหาผลลัพธ์ในเชิงคณิตศาสตร์มีค่าแม่นยำมากกว่าการที่กำหนดค่าความดันเฉลี่ยที่ผิวของหลอดเลือด โดยที่ความดันของของไหลไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางของหลอดเลือด เมื่อนำค่าความเค้นสูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่า Failure stress ของเส้น เลือด จะพบว่ามีค่าความปลอดภัยอยู่ที่ (Safety Factor) 1.75 แสดงว่าเส้นเลือดแดงที่ช่องท้องที่นำมาวิเคราะห์ยังมีความปลอดภัย.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Date.Issued
2015-05-11
Date.Modified
2015-10-20
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2014-EN-M-030-151
Language
tha
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65