ภาษาไทย | Englishการพัฒนาตารางคำนวณสำหรับพื้นที่การถ่ายเทความร้อนของหม้อน้ำอุตสาหกรรม
นนท์ปวิธ คลังหิรัญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
แนวคิดสถาปัตยกรรมระบบบริหารจดการฐานข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ เพื่อสนับสนุนงานจัดเก็บพัสดุคงคลัง
พินันทา ฉัตรวัฒนา,นราศักดิ์ ภูนาพลอย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การพัฒนาใบพัดเครื่องสูบน้ำพญานาคชนิดไหลผสมเพื่อการเกษตร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
จารุวัตร เจริญสุข,ชวลิต กาฬภักดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อลิสา ทรงศรีวิทยา,ณัฐธยาน์ ไชยกูลกาญจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
แนวทางยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ
เอกชัย สุมาลี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
แผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ล้างบางแท็กซี่อายุเกิน 12 ปี 1.1 หมื่นคัน-ขบ.ผุดทางเลือกใหม่ แท็กซี่วีไอพี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
Start-up จากงานวิจัยของรัฐ
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ดนตรีศรีสยาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
นวัตกรรมใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
เตียงกล่องนมเพื่อผู้ยากไร้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
เครื่องแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
นิภาภรณ์ ตาลเงิน,นุจรี ปานดวง,วราลักษณ์ อภัยบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในอำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำพล รุ่งรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
โอริกะมิ ถุงช้อปปิ้งไอเดียเก๋
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แบคทีเรียที่พบในน้ำนมดิบเลี้ยงไรแดง
รัชนี อรรถลาภี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อภิชาต เดชปรีชา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อำนาจและมนุษยสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด
เจษฎา เขียวนิล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ผลคูณฮาดามาร์ดแบบบล็อกของเมทริกซ์เหนือกึ่งริงสลับที่
วณารัตน์ ไฝ่การณ์,พรรษพิชญ์ชา กุแก้ว,พรสุดา ศักดิ์ดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสืบค้นตัวแปรอิเล็กโตรสปินนิงสำหรับสารผสมแป้งและเพคติน
รนกฤต ไชยสุวรรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาจุดนำไฟฟ้าของพอลิยูริเทน/คาร์บอนนาโนทิวบ์คอมพอสิตที่เตรียมโดยวิธีผสมแบบหลอมเหลว
ปฐมพร อุดมวงศ์ศักดิ์,ชลธิชา หอมวัน,ธัญรดา วัฒนภาณุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 


34.201.9.19