ภาษาไทย | Englishการออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลับของเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็ก
ไพศาล ปานดำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาพอลิเมอร์ผสมจากยางโบรโมบิวทิลผสมพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ
พรหมพร พิมพ์เสน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การผลิต 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์จากน้ำสกัดใบผักตบชวาโดยเชื้อเห็ดชนิดต่าง ๆ
ศักรินทร์ บุญล้ำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีสต์ Saccharomyces cerevisiae M30 และแบคทีเรียแลคติก Lactobacillus plantarum ระหว่างกระบวนการหมักไวน์สับปะรด
อธิพงษ์ ทุติยาภรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ระบบแสดงผลความละเอียดสูงสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ภากร หุตะสังกาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
อิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตและตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร
สืบพงษ์ นาคมณี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
โครงข่ายเซนเซอร์ความชื้นในดินสำหรับควบคุมการให้น้ำพืช
พรนรินทร์ ต้นกระหาด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแอนท์โคโลนีชนิดแม็กซ์-มิน และการค้นหาตาบูสำหรับการกำหนดตำแหน่งศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์
ภาณุวัฒน์ สิมมะลี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ตัวแปรที่ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ของครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
รุ่งนภา เนตรกระจ่าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดสารต้านออกซิเดชันจากกากองุ่นแดงด้วยวิธีไมโครเวฟ แบบมีอุปกรณ์กวนสาร
ลำนำพร ปลดเปลื้อง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
เทคนิคการตรวจจับการเสื่อมสภาพของโซล่าร์เซลล์ที่ใช้ในโซล่าร์ฟาร์ม
พลเมษ ศรีศุภเศรษฐกุล,พงศกร ทวนทอง,ปิยะณัฐ ปราณี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
แคลคูลัสเชิงเศษส่วน : อนุพันธ์เชิงเศษส่วนและการประยุกต์
วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของถั่วเหลืองในท้องที่ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
สมนึก เวฬุมาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สถาปัตย์ สจล. ชู มหานครอาเซียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
นูโว ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง จัดเต็ม!! เล่นคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหตุแผ่นดินไหว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สองปีซ้อน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดเพคตินจากเนื้อตาลสุกด้วยน้ำโดยไม่ปรับพีเอช : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กิตติชัย บรรจง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อัพดีกรีหญ้าแฝกเจาะตลาดแฟชั้น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลสู่อุตสาหกรรม : การจำแนกระยะการเจริญของรังไข่ของปูทะเล (Scylla spp.) เพื่อการจัดการเพาะฟักปูทะเล : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อนัญญา เจริญพรนิพัทธ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เซปักตะกร้อและตะกร้อลอดบ่วง ฉบับปรับปรุงกติกาล่าสุด ISTAF Congress ปี.2002
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สกายบุ๊คส์
G : ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 


34.236.216.93