ภาษาไทย | Englishการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานของวงจรแอกทีฟดิสทริบิวท์อาซีไลน์ฟิลเตอร์
ไพศาล สิทธิโยภาสกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การพัฒนากระบวนการสกัดเพคตินเมทธอกซิลต่ำจากเปลือกลูกตาลอ่อนโดยการหมุนเวียนเอทธานอลกลับมาใช้ซ้ำ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กิตติชัย บรรจง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาการกักเก็บและปลดปล่อยของยาตัวอย่างจากฟิล์มบางหลายชั้นของสารพอลิอิเล็กโตรไลท์บนไหมเย็บแผล : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เอกรัฐ เดชศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของประชาชนในชุมชนเขตลาดกระบัง
สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์รับประทานอาหารแบบขันโตกสำหรับร้านอาหารไทย
นิจวิภา อ่อนตา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยอัมพาตแขนและขาสำหรับใช้ภายในที่พักอาศัย
พัทธกานต์ นวลนก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เครือข่ายสังคมคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งช่องทางของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ปัจจัยในการปฏิบัติงานของครูคณะวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล,รัชดากร พลภักดี,ภัคพงศ์ ปวงสุข
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การศึกษาและออกแบบระบบต่อลงดิน
อลงกรณ์ พรหมสวาสดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยใช้"เกล็ดมุก"จากเปลือกหอยชั้นมุกและเทคนิคการสกรีนเรืองแสง
เวณิกา ธนวนิชนาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
กินเห็ดอายุยืน พ.2
อ. ยุวดี จอมพิทักษ์
น้ำฝน
G : ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
โลกน่ารู้กับศัพท์สิ่งแวดล้อม
พัชรพิมพ์ เสถบุตร
เอ็ดดูเวิลด์เน็ต
Q : วิทยาศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
VEGAS Workshop + CD - Rom
พุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง
เอส.พี.ซี บุ๊คส์
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ยืดหยุ่น
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สกายบุ๊คส์
G : ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สายอากาศแบบแผ่นวงรีบนแผ่นระนาบสองชั้นป้อนสัญญาณด้วยโพรบสำหรับเครื่องอ่านของระบบระบุลักษณะทางคลื่นวิทยุย่านความถี่ยูเอชเอฟ
รัฐพงษ์ สุวลักษณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
รายงานผลการวิจัยเรื่องการควบคุมหนอนหน้าแมว Darna furva wileman (lepidoptera : limacodidae) แบบผสมผสานในปาล์มน้ำมัน
วรเดช จันทรสร,อำมร อินทร์สังข์,จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ความต้องการพัฒนาในด้านปัจจัยการบริหารของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านเขตลาดกระบัง : รายงานการวิจัย
ศิริวรรณ ฉายศิริ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
ชัยสิทธิ์ ทองจู,ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์,ธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ,ระวิวรรณ โชติพันธ์,ธีรยุทธ คล้ำชื่น,รุจิกร ศรีแม้นม่วง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของวานิลา (Vanilla pilifera holttum) โดยใช้เชื้อรา Emericella nidulans
จุฬาลักษณ์ ตลับนาค,เกษม สร้อยทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 


107.22.46.150