ภาษาไทย | Englishสมบัติทางแสงของสารประกอบ Naln(WO₄)₂ ที่เจือด้วยไอออน Tb³⁺ และ Eu³⁺
วีรพัชร์ พานนิล,กัญญ์กณิษฐ์ จันทร์ครบ,ฐิตาภรณ์ เดชโหมด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การออกแบบและการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงเพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กโตรแมกเนติก
อภิสิทธิ์ ตระกูลวัฒนา,ศาศวัต สนสุนันท์,ศุภศักดิ์ เขียนวิมล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกันของเศษอาหารและกากไขมันโดยใช้เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ
ศศิธร จันทร์เพชร,นวพรรษ ประจุสมัย,มธุรินทร์ สิงห์เงา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โปรแกรมแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้ Smartwatch
ยศพัทธ์ แดงวิจิตรตระการ,เกียรติกร เทียนธรรมชาติ,พศุตม์ บุญเกษมวัฒนะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดของสารสกัดจาก Pleurotus giganteus และ Calocybe indica
วรรณวิษา ศรีอยู่พุ่ม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ฟิล์มย่อยสลายด้วยแสงที่เตรียมจาก LDPE/TiO₂ และ LDPE/Hydrophobic TiO₂
อรณัฐ พงศ์ธนไพศาล,ปรียาภรณ์ มหาวรรณแจม,สุรพงษ์ เปี่ยมสุวรรณสิริ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสังเคราะห์และสมบัติทางแสงของแคลเซียมโมลิบเดต (CaMoO₄) โดยวิธีการโซโนเคมี
รัชดาภร ทองลา,สุภัทรา เต่าทอง,อภิษฎา มหาสุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาพฤติกรรมการปลดปล่อยโพแทสเซียมไนเตรตของเม็ดบีดจากอัลจิเนต
ปรนันท์ ปาริชาตวุฒิกุล,มาริศา ว่องกิตติสิน,เมธวี เมธาวนิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อ Clostridium acetobutylicum DSM 792 ที่เตรียมมาจากซังข้าวโพดในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
กฤษฎิ์ สอนดี,กฤษณา นุชชาติ,กลวัชร อุ่นแสง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การปรับปรุงการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มเอชดีพีอีด้วยอีเอ็มเอเพื่อใช้งานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสด
ภัศรา บัวแก้ว,บุญนะรักษ์ โคฮุด,ปาลิตา ช่วยสกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การออกแบบวงจรเทอร์นารี่ชมิตต์ทริกเกอร์
สมปอง วิเศษพานิชกิจ,ชัยณรงค์ หาญชนะ,กอบชัย เดชหาญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
อิทธิพลของการใช้ อินเทอร์เน็ตและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร
สืบพงษ์ นาคมณี,พรรณี ลีกิจวัฒนะ,ไพฑูรย์ พิมดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนเรื่องหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เจนรบ แผ่นทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ป้องกันเต็มที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สจล.ตั้งเป้าอันดับหนึ่งวิทย์-เทคโนฯ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ตัวควบคุมพีไอดีโหมดกระแสที่ปราศจากตัวต้านทานภายนอก
สมเกียรติ เกิดทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การเสริมอำนาจในงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัทเอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วรนันท์ แช่มขำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Fe-Edta 2 ชนิด และรับความเข้มข้นของเหล็กที่ต่างกันในการปลูกพืชไร้ดิน
กวิน สันติเกษมวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
คณิตศาสตร์ทั่วไป
ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
สกายบุ๊คส์
Q : วิทยาศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 


3.95.63.218