ภาษาไทย | Englishปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อสัมผัสของเยลลี่ผงบุกเสริมเวย์โปรตีน
สิริภัทร ผสมทรัพย์,ภควรรณ อ่อนเฉียบ,ศุภิสรา อินทรักษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
คุณลักษณะทางกายภาพของมะนาวดองผง
ภาณีดา อาทะจา,พัชญณัฐ เรืองกุลสุรัชต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสกัดน้ำมันจากเมล็ดกระบกด้วยวิธีการอัดแบบเกลียว
วีฒาวุฒิ สวนมาลี,ปองวิชญ์ ใจสุทธิ,พิชชาภรณ์ คุ้มทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของสภาวะให้ความร้อนที่เหมาะสมของไมโครเวฟที่มีผลต่อการพองของข้าวเกรียบกากนมถั่วเหลือง
อมรรัตน์ ทองประกอบ,ปรียานุช เฮงภู่เจริญ,วรัญญา ชาหอม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการคั่วและการสกัดเย็นของกาแฟ
พุฒิพงศ์ คนโทฉิมพาลี,ปริวัฏฏ์ เกียรติกอร์ปกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลิตภัณฑ์น้ำนมกระบก
ธัญชนก โควิบูลย์ชัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแป้งจากเมล็ดขนุนที่ผ่านการอบแห้งด้วยไมโครเวฟและตู้อบแห้งแบบถาด
สุปรียา วงษ์พล,ธนัชพร ไทยนันทน์,สุชามาศ บริสุทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งใบมะกรูดด้วยตู้อบแห้งแบบถาดและตู้อบไมโครเวฟ
รัตนาวัลย์ สมร่าง,ธนกาญจน์ แกล้วกล้า,อศัลยา อ้นศิริ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการเติมสารโพลีฟีนอลจากดอกอัญชันลงในชมพู่
พูนสุข ลิ่มโพธิ์,ดวงหทัย อังคปรีชาเศรษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเคลือบฝังสารโพลีฟีนอลที่ได้จากดอกอัญชันลงบนสับปะรด
ณัฐวรรณ ไชยสัตย์,ชนากานต์ ภูมิเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ขั้นตอนวิธีหาลำดับร่วมเหมือนที่ยาวที่สุดแบบขนานที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคไปป์ไลน์นิง
ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ยานยนต์เพื่อโลกสะอาด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ผลของการพาสเจอร์ไรส์การเก็บรักษาและสารถนอมอาหารต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในน้ำส้มเขียวหวาน
สุภาภรณ์ รพีศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ปัจจัยการออกแบบข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานโดยอินโฟกราฟิกในรูปแบบสื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน
สรัลพร ต้องทรัพย์อนันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
เกมสาดน้ำสงกรานต์ของ นศ.ลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งพัฒนาโปรแกรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ผลของกลีเซอรอลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนมเนื้อแม่สุกรปลดระวางกึ่งแห้ง
ธนาภา เชตวัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
จันทรัสม์ อมฤตกุล,กีตาร์ ไกรชิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โกงเงิน สจล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การเตรียมและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุภาคนาโนซิลเวอร์และวัสดุผสมนาโนซิลเวอร์-กราฟีนออกไซด์ด้วยวิธีการอย่างง่ายโดยใช้พอลิไวนิลไพโรลิโดนเป็นตัวช่วยในการรักษาเสถียรภาพ
ศิริรัตน์ พรพรหม,ฐิติมา มูลอุด,เรวดี รองนวล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การออกแบบชุดฝึกระบบลำเลียง
รวิชา ตั้งสันติพร,วรพล ตั้งกมลชัยกุล,สุรศักดิ์ พุ่มดนตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 


3.238.250.105