ภาษาไทย | Englishแรงกดที่ผนังด้านข้างภาชนะของระบบวัสดุเม็ดกลมเชิง 2 มิติ ภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
สกนธ์ คล่องบุญจิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำแบบรับใช้ ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
บุญจันทร์ สีสันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของสารต้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และสีในน้ำพริกแกงแดงไทย
วรินกาญจน์ วชิรเดชเสถียร,ฉัตรแก้ว นิธิเศรษฐิยกุล,มรุต อังศุรัตนเวช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ไพฑูรย์ พิมดี,พรรณี ลีกิจวัฒนะ,แสงอุทัย มอโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การเพิ่มคุณค่าเส้นใยพืชชุ่มน้ำด้วยกระบวนการพัฒนาการออกแบบและแปรรูป
จุฑาทิพย์ นามวงษ์,สิทธิชัย สมานชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านเว็บ กรณีศึกษา : วิชาการจัดดอกไม้แบบตะวันออกแนวนอน ในโครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน
ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน,พนิต เข็มทอง,วรัทยา ธรรมกิตติภพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เสกสรรค์ ทองศรี,จรินทร์ ธานีรัตน์,รัตนะ บัวสนธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การประยุกต์วิธีการประเมินอภิมานแบบสามมิติ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ระยะที่ 1)
ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์,สุชาดา กรเพชรปาณี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การประเมินความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นของตนเอง เปรียบเทียบข้อมูลจากบันทึกการประเมินตนเอง และผลสอบในชั้นเรียน
ฟูมิยาซึ มาเอโนะ,นัทธมน ตั้งบุญธินา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
หัดพูดกับฝรั่งด้วยตนเอง
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สกายบุ๊คส์
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สภาพตอบสนองทางแสงของตัวตรวจวัดแสง MSM แบบขั้วโลหะโปร่งใส
สุรศักดิ์ เนียมเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การเตรียมพื้นผิวที่มีสมบัติความไม่ชอบนํ้ายิ่งยวดโดยวิธีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤต
ปริทัศน์ เหมือนจันทร์,อภิสรา วีระชยาภรณ์,สุชาวดี แสนบุราณ,สุรัตน์ อารีรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สำนวนไทย พ.3
อุทัย ไชยานนท์
น้ำฝน
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
มหาราชชาติไทย(ฉบับการ์ตูน)
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สกายบุ๊คส์
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การดูดซับสีย้อมแอซิด เบเนวอล เรด โดยใช้สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Scenedesmus dimorphus ที่มีชีวิตแบบตรึงเซลล์
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลตอบแทนของระบบการปลูกหวายในรูปแบบที่แตกต่างกันในพื้นที่ต้นน้ำน้ำแหน อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
ฑีฆา โยธาภักดี,ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ,วรรณา มังกิตะ,ลักษวรรณ หอศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
วงจรสร้างสัญญาณอลวนแบบปีกผีเสื้อความถี่สูง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กฤดากร กล่อมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ปัจจัยควบคุมและแนวทางการชักนำการออกดอกของลองกอง
ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
เงาะป่า(ฉบับการ์ตูน)
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สกายบุ๊คส์
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 


54.205.153.63