ภาษาไทย | Englishทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีต่อการเรียนการสอนตามนโยบายการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สุจิตรา สุคนธมัต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การใช้ E-Commerce กับสินค้าทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาผ้าจกชาวไท-ยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เสาวรีย์ ตะโพนทอง,กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน
วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่,ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์,พิชาด เขจรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
พันธุกรรมควบคุมลักษณะการตอบสนองต่อช่วงแสงในข้าวพันธุ์ดีเด่นบางพันธุ์ของประเทศไทย
ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส,ธีรภัทร์ ธรรมไชยางกูร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
กลไกการต้านทานโรคของพืช
นงลักษณ์ เภรินทวงค์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การมองเห็นสีในปศุสัตว์
พิพัฒน์ สมภาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การประเมินความสามารถในการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ในสภาพห้องปฏิบัติการของ Trichoderma ไอโซเลท ต่อเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lactucae สาเหตุโรคเหี่ยวของผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
ธิติ ทองคำงาม,พรหมมาศ คูหากาญจน์,ถนิมนันต์ เจนอักษร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การตอบสนองต่อการขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวโพดหวานจากยีนชรังเคน 2 พันธุ์อินทรี 2
ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส,อำไพ เรืองฤทธิ์,ศิริพร ศริภิญโญวณิชย์,ธนสิน ทับทิมโต,วรรษมน มงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลตอบแทนของระบบการปลูกหวายในรูปแบบที่แตกต่างกันในพื้นที่ต้นน้ำน้ำแหน อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
ลักษวรรณ หอศิลป์,ฑีฆา โยธาภักดี,ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ,วรรณา มังกิตะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ปัจจัยในการผสมที่มีผลต่อการกระจายตัวของไอโอดีนในเกลือเม็ด
วริพัสย์ อารีกุล,นิธิวัจน์ กสิพร้อง,ประมวล ศรีกาหลง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การศึกษาอิทธิพลของขนาดเกรนและอุณหภูมิการบ่มที่มีต่อขนาดชั้น สารประกอบเชิงโลหะระหว่างการบัดกรีทองแดงและโลหะบัดกรี Sn-58Bi
เทอดศักดิ์ ใจงาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย
ภาณุทรรศน์
น้ำฝน
G : ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
นางฉันทิพท์ ลีลิตธรรม
เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การวัดช่องสัญญาณแถบกว้างยิ่งที่แถบความถี่ต่า ส่าหรับโครงข่ายบนร่างกายมนุษย์
สิวรา เดชาพันธุ์กุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
เรื่องราวในรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวง
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
น้ำฝน
C : ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
นายสมนึก กิจวรรณ
เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
G : ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สุภาษิตสากล พ.2
อุทัย ไชยานนท์
น้ำฝน
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Phormidium angustissimum ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกัน ที่มีต่อฤทธิ์การกำจัดไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์,อำมร อินทร์สังข์,จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
บ้านแห่งนิทาน จินตนาการไม่รู้จบ
Peterpan
ทูบีเลิฟ
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
Maya Workshop
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
เอส.พี.ซี บุ๊คส์
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 


54.204.185.107