ภาษาไทย | Englishการพัฒนาตัวแบบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณา ศิริวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
อิทธิพลของการใช้ อินเทอร์เน็ตและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร
สืบพงษ์ นาคมณี,พรรณี ลีกิจวัฒนะ,ไพฑูรย์ พิมดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ไตรรัตน์ ยืนยง, ดิเรก ถึงฝั่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
พฤติกรรมและปัญหา ในการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กาญจนา บุญภักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ ประเภทข่าวธุรกิจของพนักงานระดับหัวหน้างานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประสิทธิชัย ศิริพรอดุลศิลป์,กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์,มนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
โครงการออกแบบโคมไฟจากเศษวัสดุเส้นด้ายเหลือใช้โรงงานด้วยเทคนิคการชุบเจลาติน
สุประวีณ์ ประทีปอนุรักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
สรวิศ มลิพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อค้าปลีกของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สรวิศ ทรัพย์รุ่งเรือง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ Oasis Box Greenland and Lumpini Link
สุธนัย สร้อยทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน เดอะ แมงโกรฟ ซีเคร็ท จังหวัดกระบี่
ศานต์ฤทัย ธรรมจรัสวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)
รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2000
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
พระอภัยมณี (ฉบับการ์ตูน) 4 สีทั้งเล่ม
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สกายบุ๊คส์
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในบริบทสังคมเมืองกับชนบท เมืองคุนหมิง
ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์,สุรพล สุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลของการหมักต่อคุณภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมัก ในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,กิตติชัย บรรจง,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,อดิศร เสวตวิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การใช้สารโคลชิซีนชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ในบัวหลวง
กัญจนา แซ่เตียว,สุเม อรัญนารถ,ปรางทิพย์ มณีแสง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตอาหารขั้นต้น ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภัทรา สุขะภัณฑ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
คู่มือฝึกมารยาท พ.2
เอกอร
น้ำฝน
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ล็อกของเซิร์ฟเวอร์ซิสล็อก
ทรงวุฒิ นักรบ,ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล,ภัคพงศ์ ชิงชัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จิรภาภรณ์ วงศ์กาญจนฉัตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 


54.166.150.205