ภาษาไทย | Englishโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหาร ภายใต้ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
กานต์ชนิต บุบผาชื่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ความเป็นไปได้ของการใช้เชื้อราอาบัสคูล่าไมคอร์ไรซาในการบำบัดโบรมาซิลที่ปนเปื้อนในดินปลูกสับปะรด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ภัทรารัตน์ เทียมเก่า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการหมักไบโอเอทานอลโดยเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5088 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปรียานุช ศรีไพบูลย์,เบญจมาศ เขตรดง,ดวงใจ โอชัยกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การหาเส้นทางมัลติแคสท์แบบไดนามิคด้วยการสงวนทรัพยากรล่วงหน้า
อภิพล คุณาภิบาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การพัฒนาตัวถอดรหัสในระบบ POCSAG สำหรับวิทยุติดตามตัวโดยใช้ FPGA
อดุลย์ ขันติชนะกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การปลูกผลึกระดับนาโนเมตรของอลูมินัมไนไตรด์ โดยอาร์ เอฟ แมกนิตรอนสปัตเตอริงแบบควบคุมเวลากาซไวปฏิกิริยา
วิน บรรจงปรุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี
วิเชียร ดอนแรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาเชื้อไวรัสที่เข้าทำลายและการผลิตพืชปลอดเชื้อในไม้ประดับบางชนิดในวงศ์ Araceae
วราภรณ์ ทัตพงษ์ศรีธร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประเพณีท้องถิ่นไทย
ปิยนันท์ จันทรังษี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การเพิ่มมูลค่ากากรำข้าวด้วยการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเสริมแร่ธาตุผงในแคปซูลเข้มข้นจากธรรมชาติ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ประมวล ศรีกาหลง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
หนุนเยาวชน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การผลิตผลิตภัณฑ์กุนเชียงว่านหางจระเข้
ดารุณี วิจิตรปฐมกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาชุดทดสอบบนกระดาษสำหรับวิเคราะห์ฟอสเฟต
จิระศักดิ์ ไชยชนะ,กชกร จันทรา,กุลภัทร สุดจะสินธุ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานการวิจัยเรื่องผลของการกวนและการให้อากาศต่อการผลิตกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังโดย rhizopus oryzae
นวลพรรณ ณ ระนอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของกรดแลคติกและสาร PediocinPA - l จาก Pedioicoccus pentosaceus TISTR 536 ต่อการลดจำนวนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อโคชำแหละจำหน่ายปลีก
สมัญญา สุขพหล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การย่อยสลายสีย้อมโรดามีนบีด้วยกระบวนการโฟโตแคตตาไลติกโดยใช้วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์
สิรภัทร นิลวิเชียร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ชนิตา เดือนเพ็ญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาลักษณะและการเกิดดินชั้นดานอินทรีย์เปรียบเทียบกับดินทรายบริเวณใกล้เคียงในเขตจังหวัดระยอง
ปิยะพงษ์ แสนใจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรภาษาไทยว่าอย่างนี้ พ.2
อ.วิมล กุณราชา
น้ำฝน
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าบริโภคของมินิมาร์ทในเขตกรุงเทพมหานคร
วินิตา กาญจนวิจิตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 


3.216.28.250