ภาษาไทย | Englishความหนาแน่นที่เหมาะต่ออัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง
ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ,นฤชิต ดำปิน,วิทย์ ธารชลานุกิจ,เกษม จันทร์แก้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การประยุกต์ใช้โปรแกรม R เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยด้านพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร
กัลยาณี เต็งพงศธร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปวิตรา ดวงจิต,กนก เลิศพานิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การวิเคราะห์ปัญหา ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
อษฎา เล่งเวหาสถิตย์,กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ โครงการเสนอแนะ คาวีซองค์ สมุย ดิสนี่ย์รีสอร์ท
วีราภา พงษ์เรืองเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะแม่บท สถาบันการแสดงนาฏศิลป์ไทย จังหวัดเชียงใหม่
อรอนงค์ ตันติเสรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานการวิจัยการศึกษาความสำคัญของ Bactrocera correcta ในการเข้าทำลายผลไม้ร่วมกับ Bactrocera dorsalis
รัตนา ปรมาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประเมินความเหมาะสมในการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรนาบัวและการป้องกันความเสียหายของผลผลิตบัวจากแมลงโดยวิธีกลและวิธีเขตกรรม
สุวรินทร์ บำรุงสุข
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลของการใช้∝-aminoisobutyric acid (AIB) และ hydroxyquinoline sulfate (HQS) ในสารเคมียืดอายุปักแจกันของดอกกล้วยไม้หวาย
มณทินี ธีรารักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดก้อน
ชมพูนุท สีห์โสภณ,กมลชนก แขรัตนะ,นัฐพร บุญปก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การศึกษาความเป็นไปได้ ในการนำพลังงานความร้อนที่สูญเสียของหม้อไอน้ำ กลับมาใช้ใหม่ด้วยชุดแลกเปลี่ยนความร้อน กรณีศึกษาโรงงานทูน่ากระป๋อง
จิณาภา แซ่เหีย,สกนธ์ คล่องบุญจิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
50 Workshop
ทีมงานวิชาการ S.P.C.
เอส.พี.ซี บุ๊คส์
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
สกายบุ๊คส์
K : กฎหมาย
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
พันธุศาสตร์ของเซลล์
รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา คัมภิรานนท์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Q : วิทยาศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ฟุตบอลโลก (ฉบับการ์ตูน)
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สกายบุ๊คส์
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การวัดและเครื่องวัดทางไฟฟ้า
รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
บทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวคุณเอง
ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร
น้ำฝน
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
แก้วลอดฟ้า
มาลา คำจันทร์
แม่โพสพ
A : ความรู้ทั่วไป
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การออกแบบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงต่อเนื่องภายในสำหรับ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
บวร วิทยสมบูรณ์,กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์,อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์,ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ยุทธการถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์
นท.ดร. สว่าง เจริญผล
น้ำฝน
C : ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 


54.158.170.212