ภาษาไทย | Englishเทคโนฯลาดกระบังจับมือยุ่นสอนวิศวะผ่านดาวเทียมข้ามปท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การใช้สารแบคเทอริโอซินและกรดแลกติกร่วมกับการบรรจุสุญญากาศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการผลิตไส้กรอกอีสาน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อังคนา ทุมดี,คมแข พิลาสมบัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การใช้สารสกัดพืชพื้นเมืองไทยในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ยืดอายุการเก็บรักษา และความปลอดภัยในการบริโภค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
มณทินี ธีรารักษ์,คมแข พิลาสมบัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การกำจัดสีย้อม เบสิค แอซิด และรีแอคทีพโดยการใช้ไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc muscorum ที่มีชีวิต : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปวีณา ทวีกิจการ,สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาระบบสวนแนวตั้งเพื่อประดับอาคาร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ศรายุทธ ผลโพธิ์,อิทธิสุนทร นันทกิจ,กัญจนา แซ่เตียว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ลาดกระบังตั้งวิทยาเขตระยอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
แอปพลิเคชันคำนวณแคลอรี่สำหรับการปั่นจักรยาน
นัทธพงศ์ มีเดช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเปรียบเทียบจุดต่อบริเวณฐานที่ส่งผลต่อรูปทรงของโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ : กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานีรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พีรพงศ์ เหลืองพานิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
กลไกการปรับปรุงอัลกอริทึมค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมด้วยวิธีการของมดในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
รณชัย สังหมื่นเม้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia grisea จากแหล่งพันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นงลักษณ์ เภรินทวงค์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การกลายพันธุ์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
รองศาสตราจารย์อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Q : วิทยาศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย
สุมาลี เพ็ชรกูล,สุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การวัดประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการล้อมกรอบข้อมูล
ปรารถนา ปุณณกิติเกษม,พจนีย์ บุตรทรัพย์,ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ภาวะเจริญพันธุ์ ความสมบูรณ์ของหอยกัน Polymesoda sp และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อนัญญา เจริญพรนิพัทธ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การย่อยสลายโปรตีนจากเลือดและขนสัตว์
พรพิมล บุญญอัศดร,รักชนก ตันสกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
คุณลักษณะของสมรรถนะสายอากาศแบบแถบกว้างยิ่งสำหรับโครงข่ายไร้สายบนร่างกายมนุษย์
ยุวดี รุจิพัชรกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาแนวทางปรับปรุงศักยภาพของการประยุกต์กล้องเว็บแคมในการวัดระยะเชิงภาพ
ฐิตะพล หุยะนันท์,เทอด อักษรทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
กลยุทธ์ 9 สุดยอดทายาทเจ้าสัวตระกูลเศรษฐีของเมืองไทย
โอม พัฒนโชติ
ก๊อตกีฟวิ่ง
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การตรวจหาอะคริลาไมด์ในตัวอย่างอาหารทอดของไทยที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง : รายงานการวิจัย
ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
แนวทางการออกแบบผังแม่บทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุนทร ขาวผ่อง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 


54.81.117.119