ภาษาไทย | Englishโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกผลิตภัณฑ์ผักผลไม้อบแห้ง สำหรับบริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง) จำกัด
กฤชพร กุลรัตนรักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ลวดลายนกในวรรณคดีไทยให้กับแบรนด์ THAKOON
ศิโรธร แสงเทียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ต้นแบบรถรางไฟฟ้าแม่เหล็ก
กฤษตนัย ประภานุกิต,ดนัย พลชลี,พงศกร ริยะกาศ,พิพัฒน์ กล่อมมานพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เครื่องคัดแยกโลหะโดยใช้เสียง
จิตสุภา ฉัตรมิ่งขวัญ,แทน ลิขิตเสถียร,ธิปก ลิ้มชัยกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ชุดทดสอบการเกิดผลกระทบของระบบภายในท่อลม
กิจจา อภิบาลบริรักษ์,ภาณุวัฒน์ ประทีปนำชัย,สุเมธ รักแม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบชุดแต่งกายสำหรับสตรีมุสลิม โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนมไทยสำหรับร้านซีจี (CG covergirls)
วราลี สุกกาทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการออกแบบเก้าอี้ที่ช่วยบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะทรงตัว ด้วยตนเองภายในบ้านพักอาศัย
ปัณณวิชญ์ พิมพ์ภูวนนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
จินตนาการจากวัตถุจำลอง
ดวงกมล วงษ์ภักดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
นววัฒน์ รัตนเศรษฐ,ปานหทัย ตั้งบวรพิเชฐ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระยะไกล
ชาริณีย์ อิสระพันธุ์ดัง,ณัฐกานต์ กิตติพรพันธ์,ธนัตถ์ สุประสงค์สิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเคลื่อนไหวของเส้นในรูปทรงเรขาคณิต
ปรศุ โกศลจิตร.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเช่าดำเนินการทาวเวอร์เครน : มุมมองของผู้รับเหมา
พิชิตพล สวัสดิมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
แมวหลวงจั่นเจา
เจนธรรม จบกระบวนยุทธ์ เรียบเรียง
น้ำฝน
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การพัฒนาระบบวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบเคลื่อนที่บริเวณข้อนิ้วโดยใช้วิธีเอ็กซเรย์สองระดับพลังงาน
ยุทธชนม์ พรมวอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
หุ่นยนต์ขับเคลื่อนสองล้อแบบสมดุลโดยใช้หลักการอินเวิร์ทเพนดูลัม
เจษฎา ชนะทัพ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการแผนภาพเพื่อการพัฒนาเครื่องมือสร้างซอร์สโค้ด
กัมปนาท เก่งพรสกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การผลิตผักกาดเขียวปลีดองเค็มเกลือต่ำเพื่อผลิตยำผักกาดดอง
ภัทรพล พัฒนภักดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลการใช้พลังงานผ่านสายไฟฟ้า
วิชิต พิชัยชาญเลิศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การเปล่งแสงของฟิล์มบางสารอินทรีย์/อนินทรีย์
ประยุทธ โพธิลักษณ์.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเตรียมครีมกะทิเพื่อใช้ในงานธุรกิจการจัดและบริการอาหาร
รชรัตน์ แย้มพวง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 


18.232.188.89