ภาษาไทย | Englishการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติภายใต้การแจกแจงทวินามลบ
บุญญสิทธิ์ วรจันทร์,สายชล สินสมบูรณ์ทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุจิตรา สุคนธมัต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การขยายพันธุ์บอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็น โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ภพเก้า พุทธรักษ์,รัฐพร จันทร์เดช,วารุต อยู่คง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ข้อพึงระวังในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่วนของประชากรกลุ่มเดียวด้วยโปรแกรม SPSS
สุจิตรา สุคนธมัต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย
เทพพิทัย กำเพ็ชร,วิริยะ กองรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การพัฒนาเทคนิควัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายช่อพริกไทย (Caulerpa lentillifera) โดยการวัดพื้นที่ภาพถ่าย
เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล,เบญจพร อุทัยศรี,ชลี ไพบูลย์กิจกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม
กานต์ณัฐ ณ บางช้าง,จิราวัลย์ จิตรถเวช,วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การสร้างเกรตติงเลี้ยวแบนจากฟิล์มไฮบริดไวแสงระหว่างซิลิกอนไดออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีการสร้างลวดลาย โดยอาศัยหลักการแทรกสอด
ประสบพร จุลบุตร์,สกุลกานต์ บุญเรือง,วิษณุ เพชรภา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ตัวแปรที่ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีมี่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ญาณิศา อัศวทรงพล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของผนังบล็อกแก้วสองชั้นร่วมกับโฟโตโวลตาอิกติดตั้งกับบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศของกรุงเทพมหานคร
ปรีดา จันทววงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
รายงานการวิจัยอุบัติเหตุจากการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานครเปรียบเทียบกับทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์
วรารัตน์ เรืองรัตนเมธี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เทคโนโลยีไฟฟ้ากระแสสลับ เล่ม 2
ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนาอาชีวศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวีวรรณ ชินะตระกูล,ยศภัทรวิชญ์ คุณบัวลา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การศึกษาความคงทนในการเรียนโดยใช้แผนผังทางปัญญาในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการสร้างเอฟเฟ็กต์ในโปรแกรมกราฟิก
ปวีณา สงวนชม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง)
ลือชัย ทองนิล
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทาง
วรชาติ แซ่ก๊ก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สุดห้ามใจรัก
นภัสสร วรรณกร
น้ำฝน
P : ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์กับข้าวเปลือกในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาวีกร ปกป้อง,ศานิต เก้าเอี้ยน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลมะม่วงน้ำดอกไม้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หทัยรัตน์ บุญมานวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือทิ้งในสวนยางพาราด้วยแม่พิมพ์
ชนัสถ์นันท์ จันทร์อุดม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 


54.224.43.96