ภาษาไทย | Englishไม้เท้าอัจฉริยะ
ชัชชวิศ โชติมาโนช,กันต์ธีร์ มะรอแม,จำรัส ศรีจันทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการหกล้ม
ศักดิ์นรินทร์ วงษ์เล็ก,หทัยชนก จิตรมงคลกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ยมลพร ปริยเวศม์,ลักษณี เพชรงามแสง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
หน้าต่างอัจฉริยะโดยควบคุมผ่านเซนเซอร์รับแสง
วิษณุ รักษาสัตย์,พริษฐ์พงศ์ ทวิชัยยุทธ,วิริทธิ์พล รักษ์ศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การออกแบบฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบโมดูลาร์
ชนานันท์ จันทร์เทวี,ตติยา น้อยมี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
หุ่นยนต์กู้ภ้ย
ธีรภัทร กิจการประพันธ์,พรเพชร เทียนนาค,สาโรช ระดมยศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
LED ประหยัดพลังงานด้วยระบบจ่ายไฟอัจฉริยะ
จิรายุ พิทักษ์โรจนกุล,ชัยนิล เมาะราษี,ณัฐชนน หนองช้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เกมกระดานเชิงปฏิสัมพันธ์ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
วชิรพล สถิรปัญญา,รัฐพงศ์ อภิวัฒน์เจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาเกมสำหรับการออกกำลังกาย
นภัทร พลอยสมบูรณ์,สิปปกร ศุภภิญโญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เกมเสมือนจริงเพื่อความเข้าใจด้านมิติสัมพันธ์
กร อิสระนิมิตร,ทิพากร ธนวรรณรัชต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเหนียวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง
ทศรฐ อินแปลง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การรับรู้อัตลักษณ์ล้านนาผ่านทางสถาปัตยกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ศิริชัย ธนทิตย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด
อรอุษา วัชรธัญญทิพย์,สุปวัฒน์วงศ์ สุวรรณเทพ,อรรถโชติ บัวประดิษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
พระราชกรณียกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเส้นใยกาบกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร
วิโรจน์ แสงสนธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การปรับสภาพและย่อยเปลือกเผือกด้วยเอนไซม์เพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อ Clostridium acetobutylicum DSM 792
อรวรรณ เทียบภู,สิริมา สัตย์ชาพงษ์,อภิญญา สุทธิสารศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลของการใช้∝-aminoisobutyric acid (AIB) และ hydroxyquinoline sulfate (HQS) ในสารเคมียืดอายุปักแจกันของดอกกล้วยไม้หวาย
มณทินี ธีรารักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์เรื่องการสื่อสารข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประภาพรรณ แก้วเหมือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 : จักรวาล
คอลิน โรแนน ; แปลและเรียบเรียงโดย ประยูร ร่มโพธิ์
มาร์เก็ตติ้ง แคเรีย
Q : วิทยาศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การใช้เทคนิคการแช่เย็นและไมโครเซฟในการผลิตข้าวเหนียวกึ่งสำเร็จรูป
สร้อยแสนรัก เฉลิมวงศ์วิจิตร,ดวงกมล ปรางศรีทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 


107.23.37.199